Delårsrapport januari - mars 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2000 * NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE TILL 629 MSEK (338) * RÖRELSERESULTATET MER ÄN FÖRDUBBLADES TILL 63 MSEK (31) * RESULTAT EFTER FINANSNETTO ÖKADE MED 77% TILL 46 MSEK (26) * VINST PER AKTIE EFTER SKATT ÖKADE TILL 3:55 SEK (2:81) * EUROPAS LEDANDE KUVERTFÖRETAG ETABLERAT GENOM FÖRVÄRVET AV BAUWENS Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion. Genom förvärvet av Bauwens togs ett viktigt steg i utvecklingen som innebär att Bong idag är Europas ledande kuvertföretag. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen ökade under kvartalet som följd av förvärvet av Bauwens, med 291 MSEK till 629 MSEK (338) .Justerat för förvärvet samt effekter av förändrade valutakurser uppgår ökningen till knappt 4%. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet, vilket traditionellt är ett starkt kvartal, mer än fördubblades till 63 MSEK (31) med en rörelsemarginal om 10% (9). Den avsevärda resultatförbättringen är till stor del hänförlig till nyförvärvade enheter inom Bauwens. Generellt sett gynnsamma marknadsförutsättningar i Europa samt en fortsatt god och stabil utveckling inom kuvertenheterna i den tidigare Bong-koncernen har även bidragit till den starka resultatutvecklingen. Resultatet efter finansnetto ökade med 20 MSEK till 46 MSEK (26). Förändrade valutakurser har endast marginellt påverkat resultatet. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 26% till 3,55 SEK (2,81), varvid den riktade nyemissionen om drygt 1,6 miljoner aktier med anledning av genomfört förvärv, haft fullt genomslag under hela kvartalet. FÖRVÄRVET AV BAUWENS Genom förvärvet av Bauwens, som konsoliderats från 1 januari 2000, skapas ett ledande europeiskt kuvertföretag med starka positioner på ett flertal av de stora nordeuropeiska marknaderna. Ett omfattande integrationsarbete har nu inletts med syfte att tillvarata samordningsvinster inom bland annat inköp, produktion och investeringsverksamhet, beräknade till i storleksordningen 40-60 MSEK. Synergierna beräknas få successivt genomslag från andra halvåret 2000 och nå full effekt mot slutet av 2001. Köpeskillingen uppgår, exklusive transaktions- och integrationskostnader till ca 500 MSEK varav ca 355 MSEK erlagts kontant och resterande del utgjorts av en nyemission om 1.634.651 aktier i Bong Ljungdahl AB, riktad till den tidigare ägaren av Bauwens. Förvärvet medför en goodwill om ca 300 MSEK vilken avskrives över 20 år. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Den ökade elektroniska handeln och kommunikationen förefaller ha en positiv effekt på postvolymerna. Efterfrågan på koncernens huvudmarknader har under första kvartalet varit god. I Norden beräknas marknaden ha ökat med någon procent och Bong behåller sina goda marknadspositioner. I Tyskland och England fortsätter marknaden att växa i högre takt och med 4- 5% under inledningen på år 2000. Volymutvecklingen har varit mycket god i Bongs nya enheter och framförallt i Storbritannien räknar vi med att ha ökat våra marknadsandelar. PRODUKTION OCH INKÖP I Sverige har tilltrycksverksamheten nu centraliserats till Kristianstad. Pärmproduktionen har som planerat flyttats till Gdansk i Polen och pärmtillverkningen i Kristianstad har avslutats. Struktur-förändringarna har genomförts utan större problem och inom planerade kostnadsramar. Som ett led i förändringsarbetet i Belgien har tilltryckskapaciteten där ökat kraftigt genom att ett antal tilltrycksmaskiner ditlokaliserats. I januari öppnade koncernens nya fabrik och lager i Warzawa och den lokala produktionen ökar nu successivt. Inköpspriserna på papper ökar mycket snabbt. Den finska pappersarbetarstrejken och struktur-förändringar har lett till produktionsbortfall och ett begränsat utbud. En serie kraftiga prishöjningar har genomförts under våren och trenden väntas fortsätta. Vi har, och räknar med att även i fortsättningen kunna, kompensera oss genom egna prishöjningar. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 73 MSEK (49) och nettolåneskulden ökade som följd av förvärvet av Bauwens med 686 MSEK till 971 MSEK (285). Vid utgången av perioden var det egna kapitalet 591 MSEK, varav nyemissionen med anledning av genomfört förvärv tillfört drygt 137 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Soliditeten uppgick därmed till 27% (39) och skuldsättningsgraden till 1,64 (0,65). INVESTERINGAR Periodens investeringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick, exklusive vad som tillkommit via företagsförvärv, till 34 MSEK varav 10 MSEK leasingfinansierats. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 1.873 personer (1176) varav förvärvade enheter medfört en ökning om 700 personer. UTSIKTER Inledningen på året har präglats av goda betingelser på koncernens huvudmarknader och en kraftigt positiv utveckling inom de nyförvärvade enheterna. Vi ser för närvarande inga tecken på någon avmattning i efterfrågan, annat än relativt normala säsongsmässiga variationer, varför förutsättningarna bedöms som goda för en fortsatt stark resultattillväxt under året. Kristianstad den 8 maj 2000 BONG LJUNGDAHL AB (publ) Lennart Pihl Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 Kommande rapporter: Torsdag 17 augusti 2000 Delårsrapport januari-juni 2000 Fredag 27 oktober 2000 Delårsrapport januari-september 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00940/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00940/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar