Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2000

Koncernen i sammandrag 2000 2000 1999 1999 SEPT- JAN- SEPT- JAN- DEC DEC DEC DEC Omsättnin 428,0 1532,8 384,8 1341,6 g, MSEK Rörelsere 19,6 73,8 28,8 88,8 sultat, MSEK Resultat 16,3 20,7 10,9 27,7 efter beräknad skatt, MSEK Avkastnin g Eget 21,3 6,7 14,5 9,4 kapital, % 11,0 6,9 12,5 8,8 Sysselsat t kapital, % Resultat 3,70 4,70 2,48 6,30 per aktie, SEK KOMMENTAR: Koncernens omsättning ökade med 14 procent till 1532,8 (1341,6) MSEK varav Krenholm Gruppen svarade för 43 (40) procent. Av koncernens rörelseresultat om 73,8 (88,8) MSEK utgjorde affärsområdenas operativa rörelseresultat 61,4 (66,8) MSEK. Det lägre rörelseresultatet hänför sig till Handelsrörelsen som belastats med kostnader för det i slutet av år 1999 förvärvade Älvsereds Postorder. Industrirörelsen har belastats med vissa kostnader av engångskaraktär. Bolagsstämma Styrelsen föreslår att bolagsstämman år 2001 hålles tisdagen den 8 maj kl. 17:00 på huvudkontoret, Västerbrogatan 8, Borås. Styrelsens förslag till bolagsstämman Styrelsen avser föreslå bolagsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2000 skall utgå med 1,00 (2,00) kr per aktie. Den föreslagna utdelningen innebär ett totalt utdelningsbelopp om 4,4 (8,8) MSEK. Det nya verksamhetsåret En kvantifierad prognos för verksamhetsåret 2001 lämnas vid årets bolagsstämma. Den svenska industrirörelsen har en fortsatt pressad konkurrenssituation. Denna möts genom aktiva och strukturella åtgärder och genom fortsatt begränsning av den svenska produktionen. Båda dessa åtgärder har påbörjats. Krenholm Gruppen i Estland har fortsatt betydande potential. I det investeringsprogram - 20,5 MEURO - som påbörjats ingår bl a en ny sömnadsfabrik om 7.500 kvm. Investeringsprogrammet kommer att pågå under tre år och avser att stärka gruppens konkurrenskraft avseende både kvalitet och utveckling av nya produktgrupper. Finansieringen sker genom lån från IFC (World Bank) som ledare i ett bankkon- sortium. Postorderföretaget JOTEX har en fortsatt stark ställning inom sitt hemtextilsortiment. Under år 2001 kommer en fortsatt utvärdering att ske av förutsättningarna för dotter-bolaget Älvsereds Postorder som förvärvades år 1999. Älvsereds Postorder har tillfört Jotexkoncernen ett värdefullt kundregister liksom ytterligare underlag för den privatlåneverksamhet som Jotex introducerade under år 2000. Privatlåneverksamheten visar betydande potential. Intresset för fastigheter i centrala Borås har ökat. Avsikten är därför att under år 2001 försälja två fastigheter i Borås. Förhandling om ett av dessa objekt pågår. Sedan tidigare har försäljningsuppdrag lämnats för fastigheterna i Veddige, Varbergs kommun och i Lindome, Mölndals kommun. Om dessa försäljningar kommer att genomföras under året uppgår försäljningssumman till 40-50 MSEK, som dels förutses minska den finansiella belastningen, dels medföra visst kapitaltillskott. Verksamhetsåret 2000 Koncernen Koncernens omsättning uppgick under år 2000 till 1.532,8 (1.341,6) MSEK varav Krenholm Gruppen 663,9 (540,9) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till 73,8 (88,8) MSEK och resultatet före skatt till 26,6 (34,6) MSEK. Återallokerade SPP-medel - 30,8 MSEK - har intäktsförts som jämförelsestörande post. Resultateffekten har motverkats av koncerngemensamma av- och nedskrivningar och ingår i koncerngemensamt rörelseresultat med 12,4 (22,0) MSEK. Resultatet före skatt 26,6 (34,6) MSEK har belastats med reservation för orealiserad kursförlust på valutalån om 7,0 (11,0) MSEK. Industrirörelsen - Sverige Konsumentvaror Den koncentration som pågår inom distributionsledet över hela Europa har gjort det nödvändigt för Borås Wäfveri Interiör att koncentrera sin marknadsföring dels till marknadens nischsegment dels också i ökad utsträckning geografiskt till Norden. Denna utveckling påbörjades under år 2000 och med viss framgång. Denna utveckling ingår vidare som en del i den begränsning av den svenska industrirörelsen, som redovisats i det föregående. Producentvaror Svenskt Konstsilke har under året fortsatt att stärka sin position på kravspecificerade textilier av syntetfiber till gummi- och pappersfiltindustrin i allmänhet och på belagda garner i synnerhet. Efterfrågan på kravspecificerad väv för såväl yrkeskläder som annan funktionstextil har varit stark under större delen av året. Efterfrågan på garn och råväv var under året tillfredsställande men under stark prispress trots stigande priser på råmaterial. Den ofördelaktiga relationen mellan USD och EURO i kombination med längre försäljningskontrakt medförde betydande förlust för den s k grundtextila verksamheten. Industrirörelsen - Estland Krenholm Gruppen stärkte under året sin position ytterligare på EU- marknaden och etablerade kontakt med flera nya kundgrupper med betydande potential. Den för Krenholm Gruppen viktiga USA marknaden minskade under året men förutses återhämta sig under innevarande verksamhetsår bl a som en följd av nya kundgrupper. Handelsrörelsen Det framgångskoncept som har karakteriserat Jotex under flera år fortsatte även under år 2000 med bl a ökad marknadsandel inom segmentet hemtextil inom vilket Jotex är Sveriges största postorderföretag. Älvsereds Postorder, som förvärvades under år 1999 och som är specialiserat på mode för damer, har under år 2000 inte uppfyllt förväntningarna trots den unika kompetens inom postorder som finns inom Jotex Gruppen. Älvsereds Postorder belastade därmed resultatet för Handelsrörelsen betydligt. Fastighetsrörelsen Koncernens externa hyresintäkter uppgick under verksamhetsåret till 27,9 (26,0) MSEK. Under år 2000 tecknades ytterligare ett kontrakt om uthyrning inom Kungsfors Center i Marks kommun. Den anpassning av lokalen till hyresgästens behov som erfordrades medförde en investering om c:a 9 MSEK. Inom Kungsfors Center finns därefter endast begränsade ytor disponibla för uthyrning. Finansiering Koncernens kreditlimit ökade under perioden med 52,2 MSEK varav för Krenholm Gruppen 31,9 MSEK. Soliditet Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 22 (22)%. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick under verksamhetsåret till 31,2 (71,3) MSEK och i byggnader till 38,3 (24,5) MSEK. Av investeringarna svarade Krenholm Gruppen för 25,1 (28,0) MSEK för maskiner och inventarier och 20,2 (9,9) MSEK för byggnader. Riskkapital och substansvärde Koncernens riskkapital, bestående av eget kapital och latent skatteskuld, uppgick 2000-12-31 till 349,6 (341,5) MSEK. Substansvärdet enligt koncernbalansräkningen 2000-12-31 uppgick till 71 (69) SEK per aktie. Årsredovisning 2000 Publicering sker tisdagen den 24 april 2001. Kommande informationstillfällen Delårsrapporter under år 2001 lämnas följande datum: · 8 maj 2001 · 27 augusti 2001 · 13 november 2001 · Borås, 27 februari 2001 Styrelsen Information: Koncernen: CEO Mark Sigvardsson, 033-17 03 27, 0705-12 72 70 Ekonomi och Finans: CFO Christian Horney, 033-17 03 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00910/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00910/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar