BOLAGSSTÄMMA I BORÅS WÄFVERI AB (publ)

Aktieägarna i Borås Wäfveri AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003 kl 17.00 på bolagets huvudkontor, Västerbrogatan 8 i Borås. Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 28 april 2003. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Borås Wäfveri AB, Box 52, 503 06 Borås, senast måndagen den 5 maj 2003 kl 15.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firma¬tecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktie¬boken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 28 april 2003 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Förslag till dagordning På bolagsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Justering av röstlängden 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i före¬kommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om avstämningsdag 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 14. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra bolag 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Beslut i anledning av styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning. 18. Beslut i anledning av styrelsens förslag till emission av skuldebrev förenat med optionsrätter för nyteckning av aktier 19. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämman 20. Stämmans avslutande Beslutsförslag 9. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2002 lämnas. 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 480.000 kr att enligt styrelsens beslut fördelas mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna utgår mot redovisning av nedlagd tid. 15. Val av styrelse Bolaget har informerats om att aktieägare, vilka tillsammans representerar en majoritet av röstetalet, avser att föreslå att till styrelseledamöter intill tiden för nästa bolagsstämma omväljes Stig-Arne Blom, Johan Claesson, Mats Gabrielsson, Lars Mauritzon och Madis Üürike. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter Föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Pär Sundaeus som huvuvudansvarig revisor. 17. Styrelsens förslag att anta ny bolagsordning Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas, innebärande ett införande av ny bestäm¬melse om omvandlingsförbehåll (ny § 6) samt en omnumrering av efterföljande bestäm¬melser. Bolagsordningens § 6 skall därvid erhålla följande lydelse: "På begäran av ägare av aktier av serie A skall aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställan be¬handla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran." Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman före¬trädda aktierna. 18. Beslut i anledning av styrelsens förslag till emission av skuldebrev förenat med optionsrätter för nyteckning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av ett förlagslån (”Förlagslån 2003:1”) om nominellt högst 800 kronor genom utgivande av högst 80 000 förlags¬bevis på nominellt belopp om 0,01 kronor förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 80 000 aktier av serie B i Bolaget (”Optionsserie 2003:1”). Samtliga optionsrätter skall vara omedelbart avskiljbara från förlagsbevisen. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktie¬ägarnas företrädesrätt, riktas till de A-aktieägare som till bolagets styrelse anmält A-aktier för omvandling till B-aktier senast den 1 september 2003. För varje femtal anmälda A-aktier för omvandling erhålls rätt till teckning av ett förlagsbevis. Förlagsbevisen skall emitteras till nominellt belopp samt tecknas senast den 1 september 2003 och betalas senast den 5 september 2003. Förlagsbevisen löper med fem procents årlig ränta och förfaller till betalning den 31 oktober 2003. Teckning av aktier med stöd av Optionsserie 2003:1 kan äga rum under tiden 6 septem¬ber 2003 – 1 september 2006. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 12,50 kronor motsvarande akties nominella belopp. Emissionen riktas med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till innehavare av A-aktier som inom viss tid anmäler sina A-aktier för omvandling till B-aktier. Anledningen till att emissionen av skuldebrev förenat med optionsrätter för nyteckning av aktier, sker utan företrädesrätt är att nu föreslagen emission utgör ett led i möjliggörandet av om¬vandling av A-aktier till B-aktier. Mot denna bakgrund anser styrelsen att förslaget är till fördel för bolaget och dess aktieägare. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom emission av högst 80 000 aktier av serie B. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen ut¬ser, att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga för registrering hos Patent- och registreringsverket. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 18 erfordras enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, den s k Leolagen, att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 9/10- delar av såväl de av¬givna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Tillgång till handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga för bola¬gets aktieägare från och med den 24 april 2003 och handlingar enligt punkterna 17 – 18 från och med den 30 april 2003 på bolagets kontor med adress Västerbrogatan 8 i Borås, postadress Box 52, 503 06 Borås. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär. Borås i april 2003 BORÅS WÄFVERI AB -Styrelsen

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar