Borås Wäfveri AB delårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 · Omsättning: 1160,7 (1104,8) MSEK · Rörelseresultat: 49,5 (54,2) MSEK · Resultat före skatt: 6,2 (6,6) MSEK 1. Koncernen i sammandrag OMSÄTTNING OCH RESULTAT, 1-3 kv. 2001 2001 2000 juli- jan- juli- jan-sept sept sept sept Omsättning, MSEK 353,7 1160,7 335,7 1104,8 Rörelseresultat, MSEK 8,0 49,5 14,5 54,2 Resultat före skatt, -3,9 6,2 -6,8 6,6 MSEK Resultat efter beräknad -4,3 4,6 -7,1 4,4 skatt, MSEK Avkastning Eget kapital, % neg 1,9 neg 1,9 Sysselsatt kapital, % 3,4 5,1 1,2 4,6 Resultat per aktie, SEK -0,98 1,05 -1,61 1,0 2. Prognos för verksamhetsåret 2001 Den prognos för koncernens resultat före skatt, men exkl. ev. reservation för orealiserad kursförlust, som lämnades i halvårsrapporten 2001-08-27 uppgick till 20-25 MSEK. Denna prognos kvarstår. Från och med nästa år gäller nya regler om marknadsvärdering av bl.a fastigheter. Vid övergång till de nya reglerna skall nedskrivningar redovisas över resultaträkningen, medan uppskrivningar förs direkt till balansräkningen. Regeländringen kommer att med- föra att bolagets samlade fastighetsvärden ökar. Såväl upp- som nedskrivningar kommer dock att erfordras. Styrelsen överväger att låta tillämpa det nya regelverket redan i helårsbokslutet för innevarande år. Resultateffekterna härav har inte medtagits i prognosen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. 3. Verksamheten under kv. 1 - 3 Industrirörelsen - Sverige Omsättningen ökade marginellt jämfört med motsvarande period föregående år, medan rörelseresultatet förbättrades, främst genom ökad försäljningsandel färdigvaror med högre marginal än halvfabrikatsprodukter. Fortgående insatser för att reducera kapitalbindningen har resulterat i en betydande lagerminskning. Detta har under kv. 3 bidragit till ett temporärt lägre kapacitetsutnyttjande inom Borås Wäfveri Beredning. Konsumentvaror Försäljningen av konsumentvaror - bäddtextil och metervaror - har utvecklats fortsatt positivt under kv. 3, med en omsättningsökning på ca 10% jämfört med fjolåret. Även orderingången ligger över föregående år, men ökningstakten har avtagit vilket återspeglar en ökad försiktighet inom en del marknadssegment. Producentvaror Efterfrågan på solskyddsväv har varit tillfredsställande även efter den branschnormala toppen under kv.2. En helt övervägande del av volymen exporteras, varför förstärkningen av euron mot sek bidragit positivt till både omsättning och marginal. Försäljningen av väv för yrkes- och arbetskläder nådde under kv.3 inte upp till föregående års nivå. Den minskade efterfrågan förefaller dock mer betingad av lageranpassning i kundledet än av lägre slutlig förbrukning. Inom produktområdet teknisk textil, vars största avnämarkategori är underleverantörer till bilindustrin, drabbades volymen av den svagare fordonsmarknaden. Genom de satsningar som gjorts på nya material, produkter och tjänster uppnåddes likväl en ökad omsättning även under tredje kvartalet. Garn och råvävsmarknaden är, liksom tidigare under året, starkt prispressad och leveransvolymen har planenligt minskat, samtidigt som nya order tagits endast i mycket begränsad omfattning. Förhandlingar har inletts med de fackliga organisationerna angående det förslag till omstrukturering av den grundtextila produktionen som redovisades i halvårsrapporten. Någon reservation för kostnader i samband härmed har inte intagits i periodens resultaträkning. Arbetet med underlag för kvantifiering av ett eventuellt reservationsbehov pågår. Industrirörelsen - Estland Krenholm Gruppens omsättning under perioden var, mätt i lokal valuta, i stort sett densamma som år 2000, medan den till följd av valutautvecklingen ökade med ca 30 milj. uttryckt i SEK. Rörelsemarginalen sjönk under kv.3 pga ökad materialkostnadsandel, varför rörelse-resultatet försvagades jämfört med föregående år. Erforderlig reservation för orealiserad kursförlust på valutalån (USD) minskade under kv.3 med motsvarande ca 5 MSEK. Under början av innevarande kvartal har faktureringen ökat starkt, inte minst på den viktiga USA-marknaden. För att stärka basen för en fortsatt expansion på den västeuropeiska marknaden har Krenholm från början av november ett eget försäljningsbolag i England. Industrirörelsens sammanlagda rörelseresultat upp gick till 35,5 (40,4) MSEK. Handelsrörelsen Handelsrörelsens sammanlagda omsättning ökade till 206,4 (189,3) MSEK under perioden. Postorderförsäljningen i Sverige har under hösten haft en långsammare tillväxttakt än under första halvåret, medan den finska marknaden liksom privatlåneverksamheten inom Jotex Finans visar fortsatt stark tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (8,8) MSEK. För Jotexkoncernen, liksom för övrig postorder-verksamhet, utgör frakter en betydande andel av kostnaderna. De successivt höjda avgifterna för postbefordran har ännu inte kunnat kompenseras i priserna och har därför inverkat negativt på rörelsemarginalen. Verksamheten i Älvsereds Postorder, som är under avveckling, belastar under perioden Jotex nettoresultat med 8,5 (6,2) MSEK. Fastighetsrörelsen De externa hyresintäkterna uppgick till 19,7 (20,6) MSEK. Korrigerat för de fastigheter som avyttrats under första halvåret, var skillnaden i hyresintäkt ca -0,4 MSEK jämfört med motsvarande period år 2000. Rörelseresultatet, som uppgick till 4,4 (4,8) MSEK, har belastats med reparations-kostnader utöver normalt underhåll på ca 0,25 MSEK. Under hösten har ytterligare en fastighet, belägen i Ulricehamns kommun, utbjudits till försäljning. Moderbolaget Verksamheten i Borås Wäfveri AB (publ) avser till övervägande del koncernsamordnande funktioner samt viss lokaluthyrning. Tillgångarna utgörs huvudsakligen av aktier i dotter-bolagen och fordringar på dessa. Moderbolaget har under tredje kvartalet sålt en tidigare fabriksfastighet i Veddige, Varbergs kommun. Realisationsresultatet uppgick till 0,5 MSEK. 4. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick under kv.1-3 till 54,9 (15,2) MSEK och i byggnader till 44,2 (19,6) MSEK. Av investeringarna svarade Krenholm Gruppen i Estland för 49,7 (13,5) MSEK avseende maskiner och inventarier och för 42,2 (11,5) MSEK avseende byggnader. 5. Finansiering Koncernens totala kreditlimiter ökade under de tre första kvartalen med 172,0 MSEK. Krenholm Gruppens upplåning från finansinstitut ökade med 183,4 MSEK och var i sin helhet hänförlig till gruppens investerings- och refinansieringsprojekt i samarbete med IFC (World Bank). En väsentlig del av detta limitutrymme har utnyttjats till rörelsekapitalförstärkning genom avlösen av kortfristig finansiering. Ökningen av Krenholm Gruppens totala skuldbelastning stannar därigenom på ca 100 MSEK. Under perioden nettoamorterades lånestocken i den svenska rörelsen med 9,5 MSEK. 6. Soliditet Koncernens soliditet uppgick per 2001-09-30 till 20,6 (21,1) % och vid årsskiftet 2000/2001 till 21,7%. 7. Aktieantal mm. Aktieantalet har varit oförändrat under året och uppgick per 2001-09-30 till 400.000 onoterade A-aktier och 4000.000 O-listenoterade B-aktier. Någon latent utspädning till följd av emission, optionsprogram eller liknande föreligger ej. 8. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2001 publiceras 2002-02-26 Delårsrapporter under år 2002 lämnas enligt följande; - 6 maj 2002 - 29 augusti 2002 - 13 november 2002 - Borås, 13 november 2001 Styrelsen Information: Koncernen: Mark Sigvardsson, CEO, 033-17 03 27, 0705-12 72 70 Ekonomi & Finans: Christian Horney, CFO, 033-170306 Anm. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00330/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00330/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar