Delårsrapport 1:a kvartalet 2000

KRAFTIG ÅTERHÄMTNING FÖR KRENHOLM GRUPPEN - OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 30 % - AFFÄRSOMRÅDENAS RÖRELSERESULTAT FÖRDUBBLAT Borås Wäfveri AB(Publ) höll tisdagen den 9 maj bolagsstämma varvid resul- tat- och balansräkning för verksamhetsåret 1999 fastställdes. OMSÄTTNING OCH RESULTAT, 1. KV. 2000 * Koncernens omsättning under 1.Kv. 2000 ökade till 396,8(349,5) Mkr * Affärsområdenas rörelseresultat ökade till 18,7(9,4) Mkr * Koncernens rörelseresultat uppgick till 23,8(21,4) Mkr * Koncernens resultat efter beräknad skatt uppgick till 5,7(2,5) Mkr mot- svarande 1:30(0:57) kr per aktie * Koncernens finansnetto har belastats för reservation avseende icke rea- liserad kursförlust på lån i valuta med 6,3(9,7) Mkr * Koncernresultaträkning för 1. Kv. och koncernbalansräkning per 2000-03- 31 bifogas PROGNOS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2000 Den hittills i år mycket ogynnsamma relationen mellan USD och EURO påver- kade koncernen negativt under 1. Kv. Trots detta förbättrades koncernens resultat. Den fortsatta utvecklingen för aktuella valutor kommer på samma sätt att påverka resultatet - negativt eller positivt. Prognosen för affärsområdenas operativa resultat är fortsatt positiv. Den aktuella bedömningen för koncernens resultat före skatt, med viss hänsyn till osäkerheten ifråga om valutautvecklingen, är att detta kommer att uppgå till 40(34,6) Mkr. VD:S ANFÖRANDE VID BOLAGSSTÄMMAN I ett anförande på stämman informerade VD Lars Mauritzon om att - Borås Wäfveris ursprungliga textila rörelse i Sverige under 1. Kv. i år svarade för 26 % av koncernens omsättning och 12 % av antalet anställda. - Krenholm Gruppen i Estland, som sedan 1999 är helägt dotterbolag, utgör den dominerande verksamheten med 45 % av koncernens omsättning, 85 % av antalet anställda och en leveransvolym av 5-6 miljoner löpmeter per månad. - Krenholm Gruppen efter ett turbulent år 1999 nu har en positiv utveck- ling och att omsättningen i EEK ökade under 1. Kv. med 30 %. - koncernen har en betydande valutaexponering, som särskilt belastat Krenholm Gruppen genom dess finansiering i USD. Den reservation som skett för kursförlust utgör en icke realiserad förlust men har belastat resultatet. - inom Krenholm Gruppen föreligger ett investeringsprogram, varav en för- sta etapp med en beräknad kostnad uppgående till 11 MEURO avses att genom- föras fram t.o.m. år 2003. Investeringen finansieras av ett bankkonsortium. - den svenska textila rörelsen agerar i ett högre prissegment med mindre volymer , vilket skapar otillfredsställande kapacitetsutnyttjande i bered- ningsverket som är en kemisk processindustri. Denna problematik har mötts med flexibel organisation, bonusrelaterad lön och planeringssystem som tar hänsyn till dessa förutsättningar. - Svenskt Konstsilke har goda förutsättningar för att utvecklas inom om- rådet kravspecificerad teknisk textil baserat på syntetfiber. Nya produk- ter är under utveckling och viss introduktion har skett. - postorderföretaget Jotex med dotterbolaget Älvsereds Postorder AB har en fortsatt gynnsam utveckling. Den introduktion som skett av privatlån till kunderna har fått ett positivt mottagande. - inom Jotex Gruppen finns ett intressant utvecklingsområde i handel via Internet. Jotex har ett logistiksystem och generellt en kundrelation som är väl anpassad för sådan handel, vilket utgör en tillgång för koncernen. - den omdaning som skett av koncernen under de senaste 5-6 åren har varit betydande. Från aktieägarsynpunkt har denna medfört en icke oväsentlig värdetillväxt. De nya företagen, Krenholm Gruppen och Jotex, som samman- lagt under 1. Kv. svarade för 58 % av koncernens omsättning har medfört tillväxt i både balansvärde och resultatpotential. BOLAGSSTÄMMANS BESLUT Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och VD:s förslag - att utdelning för verksamhetsåret 1999 skall utgå med 2:00(1:75) kr per aktie, vilket ianspråktager 8,8(7,7) Mkr. - att 59,0 Mkr balanseras i ny räkning - att avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara den 12 maj 2000, varvid utdelning kommer att översändas av Värdepapperscentralen VPC AB den 17 maj 2000. VAL AV STYRELSE Till styrelseledamöter omvaldes Mats Gabrielsson, Lars Mauritzon, Lage Rosvall och Madis Üürike och nyvaldes Stig-Arne Blom och Johan Claesson. Vid efterföljande konstituerande sammanträde valdes till styrelsens ordfö- rande Lars Mauritzon. VAL AV REVISORER Till revisor omvaldes aukt. revisor Pär Sundaeus och nyvaldes aukt.revisor Einar Björkander. Till suppleanter omvaldes aukt. revisor Agneta Brevenha- ger och nyvaldes aukt.revisor Börje Olof Enerbäck. VD OCH KONCERNCHEF I samband med bolagsstämman tillträdde Mark Sigvardsson som VD och kon- cernchef. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2000-08-29 Delårsrapport avseende första halvåret 2000-11-14 Delårsrapport avseende 1-3 kv. Borås 2000-05-09 Styrelsen Anm. Ovanstående delårsrapport har inte varit föremål för särskild gransk- ning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01320/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01320/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar