Delårsrapport jan-sept 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JAN - SEPT. 2002 · Fortsatt stark resultatförbättring i Handelsrörelsen · Industrirörelsen tyngs av strukturkostnader · Omorganisation i den svenska verksamheten · Resultat -14,6 MSEK varav engångskostnad 13,5 MSEK 1. Koncernen i sammandrag OMSÄTTNING OCH RESULTAT, 1-3 Kv. 2002 Rörelsen 2002 2001 juli-sept jan-sept juli-sept jan-sept Omsättning, MSEK 319,9 1058,9 353,7 1160,7 Rörelseresultat, MSEK 5,6 19,2 8,0 49,5 Resultat före skatt, -7,9 -14,6 -3,9 6,2 MSEK Resultat efter -7,9 -14,6 -4,3 4,6 beräknad skatt, MSEK Avkastning Eget kapital, % neg neg neg 1,9 Sysselsatt kapital, % 1,4 2,4 3,4 5,1 Resultat per aktie, -1,80 -3,32 -0,98 1,05 SEK Kommentar: Tredje kvartalet medförde en betydande resultatförbättring främst för Handelsrörelsen men även för Fastighetsrörelsen. Den svenska industrirörelsens resultat förbättrades något jämfört med första halvåret, men låg på en fortsatt otillfredsställande nivå. Den estniska industrirörelsens - Krenholm Gruppens - resultat belastades under Kv 3 av betydande omstruktureringskostnader i samband med det omfattande investeringsprogram som pågår. I periodens resultat ingår även en reservation avseende organisationsförändring i den svenska rörelsen. Sammanlagt har koncernens resultat för perioden belastats med struktur- och omorganisations-kostnader på ca 13,5 MSEK. De genomförda åtgärderna kommer att bidra till en förbättrad resultatnivå under nästa år. 2. Prognos för verksamhetsåret 2002 Enligt den prognos för helåret som lämnades i halvårsrapporten 2002-08- 29, bedömdes koncernens operativa resultat före skatt, men exkl. ev. avsättning för orealiserad kursförlust, inte nå upp till föregående års nivå. Denna bedömning kvarstår. Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 3. Verksamheten under Kv. 1-3 Industrirörelsen - Sverige Omsättningen minskade jämfört med motsvarande period 2001. Den lägre faktureringen var främst hänförlig till dels den pågående avvecklingen av extern garn- och råvävsförsäljning, dels till produktområdena teknisk textil och konsumentmetervaror till stordistributörer. Konsumentvaror Konsumentvaror omfattar bäddtextil och metervaror för såväl hem- som offentlig miljö, inklusive möbeltyger. Produktgrupperna bäddtextil och möbeltyg har under perioden haft en positiv utveckling och god volymtillväxt. Speciellt bäddsortimentet har haft god efterfrågan och marknadsandelen har kunnat ökas. Den del av det hemtextila metervarusortimentet som säljs genom stordistributörer har däremot minskat i volym pga. hårdnande internationell priskonkurrens. Nedgången var dock betydlig mer kännbar under första halvåret än under Kv.3.Inför 2003 fortsätter den sortimentsmässiga koncentrationen till mer högförädlade produkter för avsättning huvudsakligen på de skandinaviska hemmamarknaderna. Producentvaror Producentvarorna utgörs av väv för arbets- och skyddskläder, solskydd och avskärmning, samt teknisk textil för användning främst som armeringsmaterial i slangar, däck och andra gummiprodukter. Produktområdet arbets- och skyddskläder mötte i början av året en starkt vikande efterfrågan. Under andra kvartalet påbörjades en återhämtning i orderingången, som fortsatt under Kv.3. Leveranserna av väv för solskyddsprodukter, vilka har en markerad, säsongsmässig koncentration till vår/försommar, ökade under första halvåret jämfört med 2001. Under Kv.3 har orderingången, som till ca 80% avser export, legat på samma nivå som föregående år. Omsättningen från konvertering av teknisk textil inom Svenskt Konstsilke minskade, till följd av pågående förändringar i kundernas produktionsprocess. Omfattande anpassningsinsatser för att möta efterfrågeförskjutningen från väv till belagda garner har gjorts inom SKS, vilket under perioden börjat ge resultat genom förbättrad rörelsemarginal. Industrirörelsen - Estland Krenholm Gruppens sortiment omfattar hem- och inredningstextil, bäddtextil, frottévaror, samt möbeltyg varav en betydande del jaquardvävda. Textilier för vårdsektorn samt flergångsblöjor och andra produkter för spädbarn utgör viktiga delar av sortimentet. En ökande andel av volmen, ca 40%, slutförädlas till färdigkonfektionerade artiklar. Avsättningen sker huvudsakligen genom stordistributörer på de västeuropeiska marknaderna och i USA. För perioden i sin helhet var Krenholm Gruppens omsättning, mätt i lokal valuta, något lägre än föregående år. Försäljningen till Skandinavien, exkl Finland och till USA ökade, liksom omsättningen på hemmamarknaden. Volymminskningen jämfört med fjolåret var koncentrerad till perioden juni-augusti och fick därmed negativ effekt på resultaten i KV. 2 och 3. Fr o m september har ökad order ingång resulterat i budgeterad faktureringsnivå, vilken väntas bestå under innevarande kvartal. Det stora investeringsprogram som sedan år 2000 genomförts med International Finance Corporation (IFC) som huvudfinansiär, har till största delen slutförts. För att realisera produktivitetsvinster som detta program möjliggjort har omstruktureringar och organisationsanpassningar genomförts under innevarande år. Kortsiktigt har dessa åtgärder belastat resultatet med betydande belopp. Effektivitetsprogrammet, i kombination med bl.a förstärkt marknadsorganisation, kommer att medföra ökad konkurrenskraft och förbättrad intjäningsförmåga för Krenholm Gruppen. Industrirörelsens sammanlagda omsättning uppgick till 846,2 (936,7) MSEK och rörelseresultatet till -5,4 (35,5) MSEK. Handelsrörelsen Handelsrörelsens omsättning uppgick, för kvarvarande jämförbara enheter, till 197,1 (198,7) MSEK. Postorderförsäljningen i Sverige och Finland genom Jotex AB var i stort sett oförändrad jämfört med samma period 2001, medan omsättningen av textila hobby- och handarbetsprodukter genom Marks & Katten AB ökade, liksom intäkterna från privatlåneverksamheten i Jotex Finans. Den hemtextila postorderhandeln uppnår säsongsmässigt huvuddelen av såväl försäljning som resultat under andra halvåret. Försäljningen under innevarande höst har utvecklats fortsatt positivt. Postorderverksamhetens rörelsemarginal förstärktes, tack vare lägre inköpskostnader och ökad kostnads- effektivitet i marknadsbearbetningen. Handelsrörelsens samlade rörelseresultat uppgick till 20,8 (3,8) MSEK. Justerat för det avvecklade Älvsereds Postorder uppgick resultatförbättringen mellan åren till 10 MSEK. Fastighetsrörelsen Externa hyresintäkter uppgick till 15,2 (17,5) MSEK. Justerat för de under föregående år avyttrade fastigheterna låg hyresintäkterna på i det närmaste oförändrad nivå. Uthyrningsgraden i Fastighets AB Prometheus bestånd av kommersiella lokaler var i stort oförändrad mellan åren. Svenskt Konstsilke, som genom den pågående omstruktureringen av industriverksamheten kunnat frigöra ytor, har trots överutbud av lokaler lyckats öka sin uthyrning. Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (4,4) MSEK. Resultatförbättringen är hänförlig till lägre kostnader för reparation och underhåll. Moderbolaget Moderbolagets - Borås Wäfveri AB (publ.) - verksamhet omfattar koncernsamordnande funktioner och viss uthyrningsverksamhet. Tillgångarna utgörs främst av aktier i dotterbolagen samt fordringar på dessa. 4. Organisationsförändringar i den svenska rörelsen Som tidigare meddelats tillträdde Mats Skogman som VD och koncernchef 2002-10-01. Den 1 dec. tillträder Kjell Thörnbring (44) som CFO efter Christian Horney som på egen begäran lämnar befattningen. Kjell Thörnbring har närmast varit VD för Elanders i Kungsbacka. Från 2003 kommer den textila rörelsen i Sverige att samordnas till ett ansvarsområde och en samlad resultatenhet. Denna kommer att omfatta de verksamheter som ingår i Borås Wäfveri Holding AB, samt Borås Wäfveri Beredning AB. Till chef för den svenska textilrörelsen har utsetts Lars Eriksson (44). Lars Eriksson, som fn är verksam som divisionschef inom Stora Enso, tillträder den 15 januari 2003 som VD för Borås Wäfveri Holding AB. Omorganisationen är ett led i en starkare koncentration till den industriella kärnverksamheten och skall bidra till en förstärkt marknadsorientering och ett effektivare utnyttjande av koncernens samlade resurser. 5. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 67,8 (54,9) MSEK och i byggnader och anläggningar till 23,9 (44,2) MSEK. Av investeringarna svarade Krenholm Gruppen för 64,5 (49,7) MSEK avseende maskiner och inventarier och för 23,9 (42,2) MSEK avseende byggnader och anläggningar. 6. Finansiering Koncernens kreditlimiter ökade under perioden med motsvarande 10,2 MSEK. Ökningen hänför sig till första halvåret, då Krenholm Gruppen ianspråktog den sista raten av den med IFC-konsortiet avtalade kreditramen. Under oktober påbörjades amorteringen av dessa krediter. I den svenska rörelsen har långfristiga lån nettoamorterats med 9,7 MSEK. Därutöver har de totala checkkreditlimiterna minskats med 5 MSEK i samband med avvecklingen av Älvsereds Postorder. En del av koncernens långfristiga upplåning är exponerad för valutakursförändringar avseende relationerna USD/SEK, EURO/SEK och EURO/USD. Kursförändringarna av dessa relationer har under perioden resulterat i en orealiserad kursvinst på 3,6 MSEK, vilken påverkat finansnettot positivt. I koncernens finansplanering ges kassaflöde hög prioritet, vilket bl a resulterat i ytterligare lagerreduktioner under Kv. 3. 7. Soliditet Koncernens soliditet uppgick per 2002-09-30 till 21,1 (20,6) % och vid årsskiftet 2001 / 2002 till 21,8%. Justerad soliditet, beräknad som eget kapital inklusive obeskattade reserver i relation till balansomslutningen, uppgick per sista september till 25,3%. 8. Aktieantal mm. Aktiestocken, som varit oförändrad under perioden, omfattar 400.000 onoterade A-aktier samt 4000.000 O-listenoterade B-aktier. Någon latent utspädning till följd av emission, optionsprogram eller liknande föreligger ej. 9. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2002 publiceras 2003-02-25. Borås, 27 november 2002 Styrelsen Information: Mats Skogman, VD tel. 033-17 03 27, 0705 67 06 77 Kjell Thörnbring tel 033-17 03 36, 0703 11 90 25 Anm. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00060/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/27/20021127BIT00060/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar