Bokslutskommuniké 2000 Boss Media AB (publ)

Bokslutskommuniké 2000 Boss Media AB (publ) · Nettoomsättningen ökade med 101 procent till 185,5 (92,5) Mkr. För det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 56,7 (26,6) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 74,7 (26,5) Mkr och vinst-marginalen uppgick till 40,3 (28,6) procent. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet till 20,8 (9,6) Mkr och vinstmarginalen till 36,6 (35,9) procent. · Under året tecknade Boss Media licensavtal med bl a Svenska Spel och Sun International Hotels Limited. · Antalet tecknade licensavtal under året uppgick till 20 (9). Vid tidpunkten för denna rapport har ytterligare två licensavtal tecknats. · Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,40 kr per aktie. · Koncernen Boss Media AB (publ) är en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för att bedriva kasinoverksamhet på Internet. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat klient/server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av ett Internetkasino. Boss Media-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges. Marknad och försäljning Under året har efterfrågan varit mycket stark. Totalt tecknades 20 (9) nya licensavtal vilket innebär totalt 34 (14) vid året slut. En minskning av licensförsäljningen märktes under det fjärde kvartalet, trots att efterfrågan var fortsatt god. Detta förklaras av att efterfrågan nu huvudsakligen kommer från den land-baserade spelindustrin, vilket har lett till längre upphandlingstider. Den typ av kunder som saknar direktkoppling till den landbaserade spelindustrin kommer att få allt svårare att etablera sig på Internetspelmarknaden, då dessa vanligtvis både saknar ett varumärke och ett kundunderlag från start. I framtiden kommer de stora landbaserade spelaktörerna att bli de ledande inom spel på Internet. Boss Media fokuserar därför idag och kommer att fokusera ännu mer i framtiden på att få dem som huvudkunder. Boss Media har hitintills tecknat licensavtal med två stora aktörer, statligt ägda Svenska Spel och Sun International Hotels Limited. Det sistnämnda är ett landbaserat kasinoföretag med verksamhet i flera länder. Under 2001 kommer försäljningen i huvudsak ske till aktörer från den landbaserade spelindustrin. En annan viktig kundgrupp utgörs av redan etablerade speloperatörer på Internet som vill byta system-leverantör och därmed mjukvaruplattform. I början av år 2001 tecknade Boss Media ett licensavtal med en befintlig kasinooperatör på Internet, Global Interactive Limited. Detta var Boss Medias första försäljning till en redan etablerad operatör. Under slutet av året och i början av 2001 erhöll Bossmedia tillstånd för att bedriva spelverksamhet i Mohawk Territory of Kahnawake i Quebec, Kanada och i Curacao, Nederländska Antillerna. Uppbyggnaden av ett teknik- och supportcenter i Kanada påbörjades under slutet av året, och vid tidpunkten för denna rapport har det första Internetkasinot driftsatts ifrån Kanada. I Curacao, där ett teknikcenter kommer att etableras, kommer uppbyggnaden att påbörjas under våren. Casino.com Från den 1 juli har casino.com, vars långsiktiga målsättning är att skapa den ledande portalen inom spelbranschen, tillkommit som en ny division i koncernen. Antalet medarbetare uppgick till cirka 15 vid årets slut. Intäkter, främst i form av annonsförsäljning, började genereras under slutet av året. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade med 101 (71) procent till 185,5 (92,5) Mkr. Rensat för valutakurs-förändringar uppgick ökningen till 81 procent. Antalet sålda licenskasinon uppgick vid årets slut till 34 (14) varav 20 (9) såldes under året. Vid årets slut var 24 (11) licenskasinon i drift. Åtta licenser har intäktsförts enligt principen för successiv vinstavräkning baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Två licenser har inte intäktsförts till någon del då inget arbete hade påbörjats på dessa kontrakt per balansdagen. Nettoomsättningen från licensförsäljningen ökade kraftigt, och uppgick till 46,9 (15,8) Mkr, vilket var en ökning med 197 procent. Den kraftiga ökningen förklaras av den höga licensförsäljningstakten under året. Rensat för valutakursförändringar uppgick ökningen till 165 procent. Antalet vinstavräknade licenser under året uppgick till 17,3 (6,5). Royaltyintäkterna, som utgör basen för Boss Medias verksamhet, ökade med 121 procent under året och uppgick till 60,9 (27,6) Mkr. Rensat för valutakursförändringar uppgick ökningen till 97 procent. Intäkterna från Service & support uppgick till 22,4 (11,3) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 98 procent. Rensat för valutakursförändringar uppgick ökningen till 80 procent. Intäktsökningen förklaras i sin helhet av ökningen av antalet driftssatta Internetkasinon. Nettoomsättningen i Gold Club Casino uppgick till 54,7 (37,7) Mkr, vilket var en ökning med 45 procent jämfört med föregående år. Rensat för valutakursförändringar uppgick ökningen till 31 procent. Den positiva utvecklingen kan härledas till ökade marknadsföringsinsatser. Växjö den 13 februari 2001 Johan Sigvardsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Johan Sigvardsson, Verkställande direktör Tel: 0708-70 37 85, 0470-70 30 00, e-post: js@bossmedia.se Markus Holm, Ekonomichef Tel: 0709-53 05 85, 0470-70 30 00, e-post: mh@bossmedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00730/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00730/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar