Boss Media AB (publ) delårsrapport 1 jan - 30 sep

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Boss Media AB (publ) * Nettoomsättningen uppgick till 85,9 (140,9) Mkr. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 23,7 (38,6) Mkr. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9 (35,0) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,1 (-1,0) Mkr. * Lanseringen av de nya bingo-, poker- och lotteriprodukterna kommer successivt att öka intäkterna väsentligt. Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av det licensierade spelsystemet. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges. Marknadsöversikt Efterfrågan på Internetrelaterade spelsystem fortsätter att öka, främst i Europa där trenden mot legalisering och reglering av vadslagning och spel via Internet just nu är starkast. Allt fler länder tar initiativ till legalisering av spel på Internet. Alla typer av landbaserade spelföretag, privata som statliga, kommer att ha en närvaro på Internet, då de betraktar Internet som ett naturligt komplement till deras produkter, vilket ökar potentialen för branschen som helhet. Denna utveckling drivs delvis också på av den ökade konkurrensen om spelarna. Möjligheterna till spel via Internet kommer att leda till att en större andel av den totala spelkonsumtionen kommer att ske via Internet i framtiden, vilket kräver närvaro för att inte spelföretagen skall riskera att tappa marknadsandelar. Detta kommer också att innebära att utbudet av olika typer av spel kommer att öka. De statliga spelbolagens inträde kommer också att skapa ett högre konsumentförtroende och bidra till legal stabilitet. I USA råder fortfarande viss osäkerhet om i vilken riktning lagstiftningen kommer att utvecklas, vilket bland annat har fått till följd att amerikanska spelföretag etablerar sin Internetrelaterade spelverksamhet utanför landet i erkända jurisdiktioner som t ex Isle of Man och Alderney. Osäkerheten gynnar utvecklingen i Europa. Det föreligger en stor efterfrågan från spelkonsumentledet i USA. Problemen med nekade kreditkortstransaktioner i främst USA har drabbat hela Internetspelbranschen hårt. Detta har samtidigt drivit på utvecklingen och framtagandet av nya alternativa betalningsmetoder, vilket man nu börjar se effekterna av. Detta kommer isolerat att bidra till en ökad spelomsättning framgent. I Europa är kreditkort den dominerande betalningsmetoden. Men man är relativt USA inte lika villig att använda sig av kreditkort för betalningar över Internet på grund av en allmän osäkerhetskänsla över att lämna ut sitt kredit-kortsnummer på Internet. Detta driver på utvecklingen av alternativa betalningsmetoder även för den euro-peiska spelarmarknaden. Elektroniska checkar, lokala banktransfereringar, nationella betalkort och betalning via telefonräkningen är några exempel på betalningsmetoder som börjar bli allt vanligare vid sidan av kreditkort. Enligt initierade branschbedömare kommer lotterier att bli den mest populära spelformen på Internet, trots att det är den minst utvecklade för närvarande. Internet är en idealisk distributionskanal för lotterispel. De statliga spelbolagens inblandning kommer att driva på denna utvecklingen och bidra till en väsentlig tillströmning av spelare. Boss Media fortsätter att förstärka sin relativa marknadsposition, främst i Europa. Satsningen på nya spelprodukter, språkanpassningar, kvalitet och säkerhet m m har ökat efterfrågan på bolagets produkter. Bolaget ligger idag i slutförhandlingar med ett flertal stora och välkända spelbolag, privata som statliga. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under delårsperioden uppgick till 85,9 (140,9) Mkr. Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 23,7 (38,6) Mkr. Minskningen är i huvudsak hänförbar till betalningsproblemen i USA och försvagningen av US-dollarn. Nettoomsättningen från licensförsäljningen uppgick under delårsperioden till 17,1 (22,5) Mkr. Licens-försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4,1 (4,4) Mkr. Antalet licensierade spelsystem uppgick vid periodens slut till 36 (37). Vid periodens slut var 32 (34) spelsystem i drift. Återstående fyra spelsystem som inte har levererats per den 30 september 2002 har intäktsförts till cirka 65 procent enligt principen för successiv vinstavräkning baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Royaltyintäkterna uppgick till 37,0 (50,6) Mkr. Under tredje kvartalet uppgick royaltyintäkterna till 11,4 (13,8) Mkr. Jämfört med andra kvartalet var royaltyintäkterna relativt oförändrade. Spelomsättningen i de mindre licenskasinona fortsatte att minska under tredje kvartalet. Boss Media har under andra och tredje kvartalet levererat kasinosystem till ett antal stora och etablerade spel- och vadslagningsföretag. Dessa kasinon börjar redan visa på en stark tillväxt, vilket uppvägde minskningen i den gamla kundgruppens kasinon. Denna trend kommer att förstärkas framgent. De mindre får allt svårare att klara sig och bolaget räknar med att ytterligare kasinon kommer att avvecklas eller förvärvas av de större. Intäkterna från Service & support uppgick till 16,3 (29,4) Mkr under delårsperioden. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 4,4 (11,0) Mkr. Under första kvartalet sänkte bolaget servicevgifterna för merparten av de mindre licenstagarna. I stället för fasta avgifter betalar de en rörlig del av spelnettoomsättningen i serviceavgift. Syftet med prissänkningarna är dels att minska licenstagarnas fasta kostnader i utbyte mot ökade marknadsföringsinsatser och dels att erhålla en marknadsanpassad och mer konkurrenskraftig prissättning av erbjudna sidotjänster. Den fortsatta omsättningsminskningen i de mindre licenskasinona gjorde att även serviceintäkterna minskade under tredje kvartalet. Kommande rapporttillfällen * Bokslutskommuniké 2002....................... 12 februari 2003 Boss Media AB (publ) Växjö den 7 november 2002 Peter Bertilsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, Verkställande direktör Tel: 0709-93 25 54, 0470-70 30 00, e-post: pbe@bossmedia.se Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar