Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 * Nettoomsättningen för perioden ökade med 95 procent till 37,1 (19,0) Mkr. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,0 (2,6) Mkr och vinstmarginalen för perioden uppgick till 40,3 (13,9) procent. * Antalet tecknade licensavtal under perioden uppgick till fyra (ett). Vid tidpunkten för denna rapport har ytterligare fem licensavtal tecknats. * Boss Media har inlett samarbete med Svenska Spel för att utveckla ett Internetkasino till Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol. * Styrelsen kommer att till den ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2000 föreslå att stämman beslutar om en split av bolagets aktie 5:1. * Styrelsen har vidare föreslagit bolagsstämman den 12 maj 2000 att besluta om ett options-program för anställda och ledande befattningshavare. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av det föreslagna optionsprogrammet uppgår till cirka 4,7 procent. * Bolagets finansdirektör Johan Sigvardsson tillträder den 12 maj 2000 som ny verkställande direktör för Boss Media AB (publ). Koncernen Boss Media AB (publ) är en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för att bedriva kasinoverksamhet på Internet. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat Klient/Server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av ett Internetkasino. Därtill äger dotterbolaget Boss Casinos Ltd licensen till Internetkasinot Gold Club Casino, vilket möjliggör att i verklig miljö och under verkliga förhållanden utvärdera utveckling avseende spelupplevelse, användarvänlighet och teknik. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges. Marknad och försäljning Efterfrågan på Boss Medias produkter, kompletta system för kasinospel på Internet, var under det första kvartalet fortsatt stark. Detta resulterade i att fyra nya licensavtal tecknades. Efter rapport-periodens utgång har ytterligare fem licensavtal tecknats. Vid tidpunkten för denna rapport uppgår det totala antalet sålda licenser till 23, varav nio har sålts under 2000. Antalet licenskasinon i drift vid samma tidpunkt uppgår till 14. Under perioden har Boss Media inlett samarbete med Svenska Spel för att utveckla ett Internetkasino till Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol. Internetkasinot kommer i första hand att tjäna som ett led i marknadsföringen av de fyra landbaserade kasinona som beräknas öppna i Sverige med start i Sundsvall under höst/vinter 2000. Driften planeras att läggas på Gotland med assistans från Boss Medias Växjökontor. Till en början kommer Internetkasinot att fungera som en spelskola för de som funderar på att spela på något av de fyra landbaserade kasinona. Svenska Spel har valt Boss Media som samarbetspartner bl a på grund av säkerheten i systemet och den högkvalitativa grafiken. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period föregående år med 95 procent till 37,1 (19,0) Mkr. Antalet sålda licenskasinon uppgick vid periodens slut till 18 (6). Tre licenser har intäktsförts enligt principen för successiv vinstavräkning baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Två licenser som tecknades i slutet av perioden har inte intäktsförts till någon del då inget arbete hade påbörjats på dessa kontrakt per balansdagen. Den utökade utvecklings- och produktionskapaciteten har bidragit till en ökad produktionstakt under perioden. Antalet vinstavräknade licenser uppgick till 3,5 vilket är en väsentlig ökning jämfört med tidigare kvartal. Uppgraderingen till den nya multiplayer-versionen förklarar en stor del av den relativt kraftiga ökningen av royaltyintäkterna samt spelnettoomsättningen i Gold Club Casino under perioden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar