Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Boss Media AB (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 6 MAJ 2003 I VÄXJÖ Aktieägarna i Boss Media AB (publ), 556400-0353, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003, kl. 15.00 i Filmstaden med adress Oxtorget 10 i Växjö. Inregistrering sker från och med kl. 14.30. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per lördagen den 26 april 2003 (se under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), - dels ha anmält sig hos bolaget under adress Boss Media AB, Box 3243, 350 53 Växjö, per telefon 0470-70 30 00, per telefax 0470-70 30 50 eller per e-post till bolagsstamma@bossmedia.se senast kl. 16.00 fredagen den 2 maj 2003. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 25 april 2003, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den bolagsstämmoaktiebok som VPC AB tar fram per den 26 april 2003. Ombud m.m. Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) disposition av bolagets resultat, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10.Bestämmande av antalet a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter b) revisorer och revisorssuppleanter 11.Fastställande av arvoden åt a) styrelsen b) revisorerna 12.Val av a) styrelse samt i förekommande fall suppleanter b) ordinarie revisorer och i förekommande fall suppleanter 13.Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission m.m. 14.Val av nomineringskommitté 15.Övriga ärenden 16.Stämmans avslutande Styrelsens förslag Punkt 9 b); Utdelning Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2002 inte lämnas. Punkt 13; Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundratiotusen (110.000) kronor motsvarande högst 5.500.000 aktier å nominellt 2 öre/st. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Om bemyndigandet av styrelsen skulle utnyttjas i sin helhet skulle detta innebära en matematisk utspädning på cirka 10 %. Nomineringskommitténs förslag Mot bakgrund av beslut fattat på ordinarie bolagsstämma 2002 formerades en nominerings-kommitté bestående av styrelsens ordförande Björn Nordstrand, Sten Thunberg, utsedd på förslag av Sveriges Aktiesparares Riksförbund, samt Jan Westholm, utsedd av bolagets största ägare Medströms AB. Nomineringskommittén har lämnat följande förslag: Punkt 10 a); Antal styrelseledamöter Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Punkt 12 a); Val av styrelse Föreslås omval av Björn Nordstrand, Per Thunander, Jan Westholm, Thore Olsson samt Peter Levin. Förslag från aktieägare Aktieägare, företrädande cirka 17 % av bolagets aktier och röster, har meddelat att de avser att rösta för följande förslag. Punkt 11; Arvoden till styrelsen och revisorerna Arvode till styrelsen föreslås utgå med 450.000 kronor (föregående år 450.000 kr) att fördelas enligt styrelsens bestämmande mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås liksom tidigare år att utgå enligt gängse arvodesprinciper för revisorer. Punkt 10 b) och 12 b); Antal revisorer och val av revisorer Föreslås att två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter utses. Till ordinarie revisorer föreslås Jan-Inge Andersson och Lars Helgesen (båda omval) och till revisorssuppleanter föreslås Ulf Carlström (omval) och Mathias Carlsson (nyval). Samtliga är verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kristianstad. Punkt 14; Val av nomineringskommitté Föreslås att till representanter i nomineringskommittén utses Björn Nordstrand, Sten Thunberg samt Jan Westholm. Därutöver har nämnda aktieägare låtit meddela att de har för avsikt att rösta för nominerings-kommitténs förslag till antal styrelseledamöter enligt punkt 10 a) ovan och val av styrelse enligt punkt 12 a) ovan samt styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 13 ovan Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Honnörsgatan 2, Växjö fr.o.m. den 22 april 2003 samt sändas till aktieägare som begär detta och uppger sin adress. Växjö i april 2003 Boss Media AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01000/wkr0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar