Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Boss Media AB (publ) den 12 maj 2000

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 12 MAJ 2000 Beslut från stämman * Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, att ingen utdelning skall lämnas för 1999. * Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. * Samtliga ordinarie ledamöterna Björn Nordstrand, Thore Ohlsson, Per Thunander, Jan Westholm och Joel Wikell omvaldes. * Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att aktiens nominella belopp ändras från 10 öre till 2 öre (split 5:1). * Bolagsstämman beslutade att utge ett skuldebrev å nominellt 10 000 kr förenat med 2 500 000 avskiljbara optionsrätter baserat på beslut om split 5:1 enligt vad som angivits i punkten ovan. Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall tecknas av det av Boss Media AB helägda dotterbolaget Boss Media Investment AB för vidare överlåtelse på marknadsmässiga villkor till anställda m fl inom Boss Media-koncernen enligt av styrelsen fastställda anvisningar och fördelningsprinciper. För ytterligare information, kontakta: Johan Sigvardsson, verkställande direktör, Boss Media AB, tel 0470-70 30 00 alt. 0708-70 37 85 Koncernen Boss Media AB (publ) är en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för att bedriva kasinoverksamhet på Internet. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat Klient/Server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av ett Internetkasino. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar