Kommunike från ordinarie bolagsstämma i Boss Media AB den 6 maj 2003

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 6 MAJ 2003 Aktieägarna i Boss Media AB (publ) har idag, den 6 maj 2003, hållit ordinarie bolagsstämma i Växjö. Utdelning Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2002. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Styrelse Ordinarie ledamöterna Björn Nordstrand, Thore Ohlsson, Per Thunander, Jan Westholm och Peter Levin omvaldes. Styrelsearvodet fastställdes till 450 000 kronor (oförändrat från föregående år) att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens eget bestämmande. Revisorer Till ordinarie revisorer för en mandatperiod om fyra år omvaldes Jan- Inge Andersson och Lars Helgesen samt till revisorssuppleanter valdes Ulf Carlström och Mathias Carlsson (nyval), samtliga verksamma på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m innefattande en maximal aktiekapitalökning om 110 000 kr. Anförande av verkställande direktören I sitt anförande kommenterade Boss Medias VD, Peter Bertilsson, utvecklingen under verksamhets-året 2002. Han lämnade vidare en redogörelse för den rådande marknadssituationen och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt för Boss Media-koncernen. VD redogjorde även för koncernens utveckling under första kvartalet 2003 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes tidigare under dagen. För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, VD Tel: 0470-70 30 00, 0709-93 25 54, e-post: pbe@bossmedia.se Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01140/wkr0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar