BrainCool delar ut PolarCool AB till aktieägarna efter positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skattefri Lex Asea-utdelning

BrainCool AB (publ) har erhållit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för en skattefri utdelning av aktierna i dotterbolaget PolarCool AB, enligt de s.k Lex ASEA- reglerna. Redan under april erhöll bolaget ett positivt yttrande från Skatteverket, och för att säkerställa beslutsunderlaget har ärendet även behandlats av Skatterättsnämnden på möte den 18 maj. Mötets beslut har nu meddelats BrainCool.

Bolagets styrelse påbörjande under april en process för att förbereda organisationen inför en avknoppning och marknadsnotering av dotterbolaget PolarCool AB. PolarCool fokuserar på idrottsmedicin och mer specifikt nedkylning av hjärnan vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Bolagets produkt PolarCap® kan snabbt sättas in vid skadetillfälle och diagnos.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Vi går nu vidare med att forma en styrelse för PolarCool AB och utarbeta en detaljerad affärsplan med kapitalisering, villkor för utdelning av aktierna, noteringsprospekt, kallelse till extra bolagsstämma mm. Vi har hittills drivit lex Asea-processen internt och i egen regi utan några direkta kostnader för externa rådgivare.

Mer information om PolarCool AB och utdelningen kommer att lämnas under juni månad.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                   
+46 - 733 -93 70 76                                                                              
E-post: martin.waleij@braincool.se

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-post: iman.ziai@braincool.se                                       

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar