Halvårsrapport 1 2018

VD HAR ORDET

Sedan jag tillträdde som VD i slutet av maj har min främsta uppgift varit att sätta mig in i bolaget, träffa våra befintliga kunder samt att inleda en dialog med nya. Just nu befinner vi oss i en förändringsresa med ny styrelse och ledning samt ett förvärv av BrandBee AB följt av namnbyte på koncernen. En annan viktig del av mitt arbete har varit att sammanfoga de två bolagen till en och samma organisation med ett gemensamt mål - att ge våra kunder möjligheten att via en mer komplett lösning spara pengar och resurser i sin digitala marknadsföring. I sin tur kommer det innebära att vi kommer få högre marginaler.

Den lägre nettoomsättningen jämfört med motsvarande period 2017 har inneburit att vi nu sitter med ett antal utmaningar som måste beaktas. Vi har dragit ner på kostnader vilket främst inneburit en lägre personalstyrka och därmed sämre förutsättningar för att nå önskade resultat. Även om första delen av halvåret präglades av haltande försäljning ser vi nu att det börjar vända redan i andra kvartalet.

Arbetet med att fokusera på ta fram en mer komplett produkterbjudande har redan  inneburit en del pågående dialoger med potentiella kunder. Vi kommer inom kort även ta fram erbjudanden  mer anpassat efter de olika segmenten

Med dessa insikter kommer vi fortsätta att prioritera små- och medelstora bolag som behöver hjälp med videomarknadsföring och abc.

Richard Glimstedt

Verkställande Direktör

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2018
Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (2,4)
Rörelseresultatet uppgick till -3,5 MSEK (-3,3)
Periodens resultat uppgick till -3,6 MSEK (-3,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,24)

Siffror inom parentes avser halvåret 2017.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2018
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-2,2)
Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-2,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,16)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017. 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

  • Etablering av sälj representation  i Chandigarh i Indien.

  • En företrädesemission genomfördes i februari vilken tillförde bolaget cirka 2,1 MSEK efter emissionskostnader.

  • Vid den ordinarie bolagsstämman den 16:e  maj utsågs en ny styrelse bestående av Jonas Litborn (ordförande), Anna Lassi, Magnus Kniving och Stephan Knowles.

  • I maj utsågs Richard Glimstedt till VD för bolaget.

  • Vid en extra bolagsstämma den 28:e juni beslutades om en riktad emission till Horse Creek Entertainment och Gunnar Mannerheim, förvärv av BrandBee AB genom apportemission, att ändra firma från VideoBur Sthlm Int. AB till BrandBee Holding AB samt att Gunnar Mannerheim och Johan Eriksson tog plats i styrelsen samtidigt som Magnus Kniving och Stephan Knowles lämnade den samma.  

  • Bolaget flyttades under juni månad till observationslistan av Spotlight samt påbörjade en noteringsprövning pga. större förändringar i bolaget.


För ytterligare information, kontakta:

VD, Richard Glimstedt

Tel: +46 70 366 16 22
E-post: richard.glimstedt@brandbee.com

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentlig- görande den 28 augusti 2018.

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Prenumerera

Dokument & länkar