Brandskyddsföreningen höjer beredskapen vid naturkatastrofer

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning stod för många viktiga insatser under sommarens skogsbränder. Med lärdomar från tidigare händelser och årets skogsbränder lanserar man nu tjänsten Naturskadehändelser, i syfte att öka beredskapen och underlätta kostnadseffektiva insatser i ett tidigt skede.

– Ju tidigare vi involveras i räddningsarbetet desto bättre kan vi minimera konsekvenserna av exempelvis en översvämning eller skogsbrand. Genom att ingå i räddningstjänstens stab kan vi också bättre koordinera värdefull information för att proaktivt hjälpa de drabbade, säger Jesper Boqvist, operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) är en del av Brandskyddsföreningen som arbetar parallellt med räddningstjänsten med att begränsa sekundärskador efter olyckor. Brandskyddsföreningens restvärdeledare deltog under sommaren i ett flertal räddningsinsatser på grund av de svåra skogsbränder som härjade runt om i Sverige. Insatserna hade stor betydelse för att minska lidande och ekonomiska skador hos de drabbade.

Det goda resultatet ledde till en efterfrågan på nya tjänster specifikt för de komplexa utmaningar som följer av naturkatastrofer. Mot bakgrund av detta, i kombination med lärdomar från tidigare skogsbränder och översvämningar, lanserar Brandskyddsföreningen Restvärderäddning nu konceptet Naturskadehändelser.

– Klimatförändringen leder sannolikt till att den här typen av extrema händelser blir allt vanligare i Sverige. Nu har vi identifierat sju områden där vi ser ett tydligt behov och där vi kan bidra. De nya tjänsterna ska tillsammans täcka in och minimera konsekvenserna av naturkatastrofer, säger Jesper Boqvist.
 

De sju nya tjänsteområdena är:

  • Förebyggande information till målgrupper och åtgärder vid hot om skada.

  • Kartläggning av skadeomfattning samt ägar- och försäkringsförhållanden.

  • Koordinering och prioritering av åtgärder utifrån tillgängliga resurser.

  • Regelbunden lägesuppföljning och information till målgrupper och drabbade.

  • Koordinering av inblandade aktörer.

  • Effektivt efterarbete.

  • Samverkan med experter och entreprenörer.

Målgrupperna är försäkringsbolag, skogsbolag, företag och myndigheter som Länsstyrelser och kommuner.
 

För mer information, kontakta gärna:
Jesper Boqvist, Operativ chef Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, tel: 08-588 474 44, mail: jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se
Anna Karin Källén, Kommunikations- och marknadschef, tel: 073-433 20 85, mail: anna-karin.kallen@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, besiktning, brand- och säkerhetscertifiering och brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning är en del av Brandskyddsföreningen. Genom avtal med Sveriges alla räddningstjänster och våra 80 restvärdeledare utför vi årligen över 10.000 uppdrag inom områdena brand-, vatten-, trafik-, transport-, miljö-, och naturskador. Vårt uppdrag är att snabbt vidta relevanta åtgärder för att minimera konsekvenserna efter olyckor. Vi arbetar för försäkringsbranschen, företag och myndigheter med hantering av skador och olyckor parallellt med, eller i direkt anslutning till räddningstjänstens arbete. www.brandskyddsforeningen.se/restvarderaddning

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Prenumerera