Delårsrapport Q 1 2001/2002

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 - 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning · Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,1 MSEK (f.å. -3,4 MSEK). · Under perioden har bolaget investerat 2,5 MSEK i förvärv av 9,3% av aktierna i Epoteket AS. På bolagsstämman i oktober 2001 fattades beslut att genom apportemission förvärva resterande aktier i bolaget. · Kassa och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september till 5,8 MSEK. Styrelsen arbetar med att genom en riktad nyemission tillföra bolaget nytt kapital. · På den ordinarie bolagsstämman utsågs Anders Struknes, Jan Cederquist, Freddie Norberg, John Arne Breivik, Jörn Erik Aas och Ulf Söderberg till styrelseledamöter. Den nya sammansättning ska ses mot bakgrund av den planerade framtida utvecklingen av bolaget. Upplysningar lämnas av: Krister Hanner, VD, tel. +46 8 412 72 00, 0704 91 00 30 Ulf Söderberg, styrelseordförande, tel. +46 8 412 72 00, 0708 13 22 81 Bringwell International AB (publ.) är ett hälsovårdsföretag med både leverantörs- och detaljistverksamhet. Leverantörsverksamheten, USP Health Care AB, arbetar med produktutveckling och försäljning av egenvårdsprodukter till återförsäljare, både nationellt och internationellt. Detaljistverksamheten, Bringwell Sverige AB, står för försäljning direkt till konsument och arbetar med tre försäljningskanaler - butik, postorder och e-handel. Bringwell är noterat på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. Delårsbokslut 2001 07 01--2001 09 30 (Samtliga belopp i denna rapport är i MSEK om inget annat anges.) Försäljning Koncernens försäljning uppgick under räkenskapsårets första kvartal till 5,2 MSEK jämfört med 6,4 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatutveckling Resultatet för kvartalet blev - 5,1 MSEK mot - 3,4 MSEK samma period föregående år. Koncernens resultatutveckling har under de senaste kvartalen sett ut på följande sätt: Q1-01/02 Q4-00/01 Q3-00/01 Q2-00/01 Q1-00/01 jul-sep apr - jun jan-mar okt-dec jul-sept Resultat efter finansiella poster -5,1 -4,8 -5,9 -7,3 -3,4 Investeringar Under räkenskapsårets första kvartal har Bringwell förvärvat 9,3% i det norska bolaget Epoteket AS för 2,5 MSEK. Finansiell ställning Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till 5,8 MSEK. Under perioden 1 juli till 30 september minskade koncernens kassa från 12,3 till 5,8 MSEK. Exklusive förvärvet av aktierna i Epoteket AS minskade kassan med 4,0 MSEK, dvs. med ca 1,3 MSEK i månaden. Om den planerade framtida utvecklingen ska kunna genomföras måste likviditeten förstärkas. Även på nuvarande verksamhetsnivå måste den finansiella ställningen stärkas senast i början av 2002. Styrelsen arbetar med att genom en riktad nyemission tillföra bolaget nytt kapital. USP Health Care AB Försäljningen av CLA-produkten Tonalin har under perioden varit fortsatt svag, dock finns det en fortsatt stark tro på produkten genom tillkommande användningsområden. USP Health Care AB har tecknat försäljningsavtal med det danska läkemedelsföretaget Sanopharm och det finska Aromtech. Naturläkemedlet Calmigen har introducerats under perioden tillsammans med kosttillskottet Membrasin. Denna lansering har medfört ökade kostnader för bolaget medan försäljningen kommer igång från och med kvartal två. Universar AB Det nyförvärvade produktbolaget Universar AB, med bland annat kosttillskottet Maxosol och naturmedlet Silicol, utvecklas försäljningsmässigt enligt plan och bolaget visar god lönsamhet. Bringwell Sverige AB Bringwell Sverige AB's verksamhet omfattar konsumentförsäljning via Internet, postorder och butik, "Integrerad Handel". Försäljningen över Internet och postorder, som introducerades under 2000, är fortsatt svag. Verksamheten ger ännu inte positivt bidrag. Satsningen på Internet och postorder är långsiktig. Bringwell Sverige AB's första butik öppnades i april 2001. Under de fem månader som butiken varit i drift har försäljningsutvecklingen varit uppåtgående. Etableringen ingår i en långsiktig strategi. Butikskonceptet avviker från traditionell hälsofackhandel och vänder sig till nya målgrupper inriktade på hälsa och skönhet. Sortimentet omfattar såväl ledande hälsopreparat som kända varumärken inom kosmetik. Avsikten är vidare att med kompetent personal och under kontrollerade former även sälja receptfria läkemedel. Händelser efter 2001-09-30 På den ordinarie bolagsstämman i oktober 2001 fattades det formella beslutet att via apportemission förvärva resterande aktier i Epoteket AS. På bolagsstämman gavs styrelsen bemyndigande att genomföra en eller flera nyemissioner. Besluten är under registrering hos Patent- och registreringsverket. Ny styrelse På senaste bolagsstämman presenterades företagets framtida strategi. För att anpassa styrelsens sammansättning till den planerade utvecklingen utsågs på den ordinarie bolagsstämman Anders Struknes, Jan Cederquist, Freddie Norberg, John Arne Breivik och Jörn Erik Aas till styrelseledamöter, dessutom omvaldes Ulf Söderberg till styrelseledamot. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Resultaträkning 3 mån Helår juli - juli - juli-juni sep sep 2001 2000 2000/2001 Nettoomsättning 5,1 6,4 22,4 Rörelsens kostnader Handelsvaror -3,0 -2,8 -12,2 Övriga externa kostnader -4,2 -4,9 -21,5 Personalkostnader -2,2 -1,9 -8,8 Avskrivningar -0,8 -0,4 -2,5 Jämförelsestörande poster - - - Rörelseresultat -5,1 -3,6 -22,6 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande 0,0 0,2 1,2 resultatposter Räntekostnader och liknande 0,0 0,0 -0,1 resultatposter Resultat efter finansiella poster -5,1 -3,4 -21,5 Periodens skatt - - - Resultat efter skatt -5,1 -3,4 -21,5 Antal aktier 10.110.75 10.110.75 10.110.75 0 0 0 Utspädning 0 363.348 257.865 Antal aktier efter full utspädning 10.110.75 10.474.09 10.368.61 0 8 5 Resultat per aktie, kr -0,50 -0,34 -2,13 Resultat per aktie efter full -0,50 -0,33 -2,07 utspädning, kr Utspädningen har beräknats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 18, varvid en utspädningseffekt uppstår om nuvärdet av teckningskursen är lägre än aktiernas verkliga värde. Optionerna i Bringwells optionsprogram har en så hög lösenkurs att nuvärdet av teckningskursen är högre än aktiernas verkliga värde. Dessa optioner beaktas därmed inte i ovanstående beräkning av resultatet per aktie efter full utspädning. Balansräkning 2001-09- 2000-09- 30 30 Tillgångar Anläggningstillgångar Hyresrätt 1,8 - Dataprogram 0,3 0,7 Goodwill 3,5 0,0 Inventarier 1,6 2,2 Aktier 2,5 Långfristiga fordringar 0,1 0,1 9,8 3,0 Omsättningstillgångar Varulager 4,6 2,6 Kundfordringar 4,0 4,2 Övriga fordringar 1,3 0,9 Förutbetalda kostnader 1,3 1,1 Kortfristiga placeringar - 29,8 Kassa och bank 5,8 8,4 Summa omsättningstillgångar 17,0 47,0 Summa tillgångar 26,8 50,0 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 2,0 2,0 Bundna reserver 44,9 46,8 Fria reserver -21,5 -2,0 Periodens resultat -5,1 -3,4 Summa eget kapital 20,3 43,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0,2 0,6 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0,4 0,4 Leverantörsskulder 4,3 4,8 Övriga skulder 0,7 - Upplupna kostnader och 0,9 0,8 förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 6,3 6,0 Summa skulder 6,5 6,6 Summa eget kapital och 26,8 50,0 skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar 6,0 6,0 Ansvarsförbindelser Garantiåtagande 0,3 - Kassaflödesanalys 3 mån Helår juli - juli - juli- sep sep juni 2001 2000 2000/200 1 Resultat efter finansiella -5,1 -3,4 -21,5 poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0,8 0,4 3,1 Förändringar i 0,4 -3,7 -6,3 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -3,9 -6,7 -24,7 verksamheten Kassaflöde från -2,5 0,0 -6,6 investeringsverksamhet Kassaflöde från -0,1 0,0 -1,4 finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde -6,5 -6,7 -32,7 Likvida medel vid periodens 12,3 45,0 45,0 början Likvida medel vid periodens 5,8 38,3 12,3 slut Nyckeltal 3 mån Helår juli - juli - juli- sep sep juni 2001 2000 2000/200 1 Rörelsemarginal -99,3% -56,9% -100,6% Avkastning på sysselsatt -21,8% -7,4% -58,3% kapital Avkastning på eget kapital -22,4% -7,6% -59,7% Soliditet 75,6% 86,5% 86,0% Skuldsättningsgrad 0,03 0,02 0,03 Antal anställda, medeltal 19 5 18 Ekonomisk information Rapport Q2 2001/2002 publiceras 16 februari 2002 Rapport Q3 2001/2002 18 maj 2002 Rapport Q4 2001/2002 24 augusti 2002 Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på http://www.bringwell.se men kan också beställas från Bringwell International AB på nedanstående adress. Övrigt Extra bolagsstämma hålls den 6 december 2001. Stockholm 2001-11-15 Styrelsen Bringwell International AB(publ) Kungsgatan 3, SE-111 43 Stockholm Tfn: +46-8-412 72 00, Fax: +46-8-792 38 00 Internet: www.bringwell.se Org. Nr.: 556484-3232 Denna rapport har ej varit föremål för revisorsgranskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT01420/bit0002.pdf

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar