Delårsrapport Q1 2003/2004 2003.07.01-2003.09.30 från Bringwell International AB

Delårsrapport Q1 2003/2004 2003.07.01-2003.09.30 från Bringwell International AB Sammanfattning ·Försäljningen uppgick till 1,4 MSEK (f.å. 4,5 MSEK). ·Resultatet efter finansiella poster uppgick under 1:a kvartalet till 0,1 MSEK (f.å. -1,5 MSEK). ·Bringwell fokuserar nu huvudsakligen på implementeringen av sin internationella handelsverksamhet via dotterbolagen Ethics Cosmeceuticals AB samt USP Healt Care AB. ·Likviditeten är ansträngd. Kassa och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september till - 0,7 MSEK. Framtida utveckling ·Fortsatt fokusering och implementeringen av sin internationella handelsverksamhet via dotterbolagen Ethics cosmeceuticals AB och USP healt Care AB. Väsentliga händelser efter periodens utgång ·Patent- och registreringsverket registrerade apportemissionen med Ethics Cosmeceuticals Sweden AB den 13 oktober 2003. Ethics Cosmeceuticals Sweden AB är ett helägt dotter till Bringwell International AB ·Bringwell International AB har ingått exlusivt avtal med det svenska forskningsbolaget Multi Pharma AB om substansrättigheterna för XSIIITM i nio europeiska länder samt USA. XSIIITM kommer att marknadsföras under eget varumärke CUUR® på den internationella marknaden. ·Dotterbolaget Ethics Cosmeceuticals har skrivit distributionsavtal med Marilco OY i Finland, för rättigheterna avseende Ethics patenterade varumärke, för den finska marknaden och de baltiska staterna. ·Bringwell International AB har skrivit distributionsavtal med sitt helägda dotterbolaget USP Health Care AB avseende rättigheterna för varumärket XSIIITM/CUUR® på den svenska marknaden. ·Dotterbolaget USP Health Care AB har skrivit distributionsavtal med Medtech Pharma AS avseende rättigheterna för varumärket XSIIITM /CUUR® på den norska marknaden. ·På den ordinarie bolagsstämman den 28 oktober 2003 valdes Ola Röthe till ny styrelseledamot. Dessutom omvaldes styrelseledamöterna Jörn Erik Aas, Ulf Söderberg och Anders Struknes. Carl-Gustaf Ingelman blev vald till styrelsesuppleant. John Arne Breivik omvaldes inte på egen begäran. ·Till ny ordinarie revisor valdes Eric Lundstöm, Ernst & Young tillika Ethics revisor. Till revisorsuppleant valdes Niclas Svensson. Upplysningar lämnas av: Ulf Söderberg, VD, tel. +46 8 412 72 00, 0708 13 22 81 Jörn Erik Aas, styrelseordförande, tel. +46 8 412 72 00, 0047-924 99 360 Bringwell International AB (publ.) är ett hälsovårdsföretag med främst leverantörsverksamhet. USP Health Care AB arbetar med produktutveckling och försäljning av egenvårdsprodukter till återförsäljare, både nationellt och internationellt. Bringwell är noterat på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar