Broström planerar förvärv

Broström planerar förvärv · Broström har under en tid fört diskussioner med ägare till vissa delägda fartyg/verksamheter inom området för europeisk produkt- och kemikalietanksjöfart i syfte att förvärva utestående andelar. Broström avser också att genomföra ytterligare förvärv i syfte att konsolidera verksamheten inom sina marknadssegment. · Förvärven avses betalas med nyemitterade B-aktier i Broström, motsvarande högst 17,7 procent av kapitalet och 11,5 procent av rösterna. · Med anledning härav kallar styrelsen till extra bolagsstämma den 1 december 2004 för beslut om bemyndigande att emittera högst 6 300 000 B-aktier i syfte att förvärva andelar i fartyg och verksamheter. Det är styrelsens bedömning att förvärven kommer att ha en positiv inverkan på resultat per aktie i Broström. "En än mer renodlad koncernstruktur är bra för Broström och kommer att skapa förutsättningar för en effektivare drift. Dessutom ökar vår flexibilitet så att vi på ett bättre sätt kan möta marknadens krav på snabba förändringar", säger Lennart Simonsson, VD för Broström. En omfattande del av Broströms verksamhet inom Shipping är uppbyggd kring delägda verksamheter. Detta har under en uppbyggnadsfas varit en avsiktlig strategi och en viktig finansieringskälla för att minska Broströms finansiella och operationella risktagande. Broström avser nu att erbjuda att förvärva utestående andelar i ett antal delägda fartyg/verksamheter så att dessa blir helägda av Broström. Syftet med detta är att öka Broströms transparens och därigenom tydliggöra omfattningen av Broströms verksamhet. Ett helägande bedöms också underlätta en framtida förnyelse av fartygsflottan. Broström har under en tid fört diskussioner med ägare till vissa delägda fartyg/verksamheter i syfte att förvärva utestående andelar. Genom sitt delägande har Broström god kännedom om de fartyg/verksamheter som avses förvärvas. Dessa diskussioner har nu kommit till ett skede då styrelsen i Broström gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att kunna slutföra flera eller samtliga av dessa förhandlingar inom den närmaste framtiden. Förvärven kommer att offentliggöras allteftersom de genomförs. Broström avser också att genomföra ytterligare förvärv i syfte att konsolidera inom sina marknadssegment. I syfte att bibehålla en stark finansiell ställning och möjliggöra fortsatt medverkan i eventuella strukturförändringar i branschen, avses förvärven betalas med upp till 6 300 000 nyemitterade aktier av serie B i Broström, motsvarande upp till 17,73 procent av antalet utestående aktier och 11,52 procent av antalet utestående röster efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Det är styrelsens bedömning att förvärven kommer att ha en positiv inverkan på resultat per aktie i Broström. I syfte att slutföra dessa diskussioner har styrelsen beslutat föreslå en extra bolagsstämma i Broström för att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 6 300 000 aktier av serie B, mot vederlag i form av apportegendom. Bemyndigandet kan användas intill nästa ordinarie bolagsstämma i Broström. Avsikten är att ägarna till dessa delägda fartyg/verksamheter skall kvarstå som långsiktiga ägare i Broström efter genomförda transaktioner. I något fall kan det bli aktuellt med en avyttring av erhållna aktier. En eventuell avyttring kommer i sådana fall att ske i samråd med Broström. Extra bolagsstämma kommer i enlighet med kallelsen att hållas den 1 december 2004. Ägare i Broström överstigande 50 procent av antalet röster har ställt sig positiva till styrelsens förslag. Göteborg den 12 november 2004 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20470/wkr0010.pdf Pressrelease i pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar