Broström träffar avtal om förvärv av andelar i samägda fartyg

Broström har träffat avtal om att förvärva andelar i fartygen BRO CATHERINE och BRO CHARLOTTE. Förvärven kommer att betalas kontant. Förvärven avser aktier i de bolag som äger 51 procent i vardera av fartygen BRO CATHERINE och BRO CHARLOTTE, bägge om 45 000 dwt och byggda 1997. Broström äger sedan tidigare 49 procent i de aktuella fartygen som är sysselsatta i Broströms globala produkt- och kemikalietanksjöfart. Tillträde till de förvärvade aktierna beräknas ske den 15 december 2004. ”Broström har varit i partnerskap med säljarna och delägt dessa fartyg sedan de levererades från varvet. Vi känner därför väl till de tillgångar vi nu förvärvar. Den här affären innebär ett steg i att skapa en mer renodlad koncernstruktur och en ökad transparens samt ger förutsättningar för en mer effektiv drift och en större flexibilitet”, säger Lennart Simonsson, VD för Broström. Bolagsstämman bemyndigade den 1 december 2004 styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 6 300 000 aktier av serie B mot vederlag i form av apportegendom. Avsikten var ursprungligen att förvärvet skulle betalas med nya aktier i Broström genom utnyttjande av en del av bemyndigandet. Vid diskussionerna med säljarna, som är finansiella investerare, överenskoms emellertid att kontant betalning skulle ske. Bemyndigandet kommer till följd härav inte att utnyttjas till fullo. Broströms förhandlingar med andra ägare till delägda fartyg/verksamheter framskrider planenligt. Göteborg den 10 december 2004 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar