Broström träffar ytterligare avtal om förvärv av andelar i samägda fartyg

Broström har träffat avtal om att förvärva andelar i fartygen BRO TRADER, BRO AXEL och BRO ANTON. Förvärven kommer att betalas med nyemitterade aktier i Broström. Förvärven avser 50 procent i vardera av fartygen BRO TRADER (14 320 dwt, byggt 1988), BRO AXEL (16 800 dwt, byggt 1998) och BRO ANTON (16 800 dwt, byggt 1998). Broström äger sedan tidigare 50 procent i de aktuella fartygen som är sysselsatta i Broströms europeiska produkt- och kemikalietanksjöfart. Bolagsstämman bemyndigade den 1 december 2004 styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 6 300 000 aktier av serie B mot vederlag i form apportegendom. De aktuella förvärven kommer att betalas med 2 154 818 nya B-aktier i Broström genom utnyttjande av en del av bemyndigandet. Säljare är bolag inom AB Arvid Svensson-koncernen. Transaktionen innebär att AB Arvid Svensson-koncernen ägarandel i Broström kommer att uppgå till 6,9 procent av kapitalet och 4,3 procent av rösterna. Härutöver är Arvid Svensson Invest AB sedan tidigare aktieägare i Broström. Sfärens samlade ägande i Broström uppgår därefter till 8,1 procent av kapitalet och 11,6 procent av rösterna. Arvid Svensson Invest är sedan tidigare också ägare i Shipinvest Intressenter, ett bolag vars enda uppgift är att äga och förvalta aktier i Broström. ”Vi är glada att vi nått denna överenskommelse med en av våra långsiktiga partners som genom dessa förvärv renodlar sitt ägande och engagemang i vår verksamhet”, säger Lennart Simonsson, VD för Broström. ”Som partredare i fartyg som har gått i Broströms flotta sedan många år, har vi en långsiktig syn på vårt sjöfartsengagemang. Vår avsikt är därför att kvarstå som aktieägare i Broström”, säger Fredrik Svensson, VD i AB Arvid Svensson. Göteborg den 21 december 2004 BROSTRÖM AB Referens: Broström AB, Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 AB Arvid Svensson, Fredrik Svensson, tfn 021-10 50 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar