Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467 · Vinst januari - september MSEK 216 (111) ­ Nettoomsättning MSEK 2 497 (1 927) ­ Resultat efter skatt MSEK 155 (77) ­ Resultat per aktie SEK 5,34 (2,67) ­ Avkastning på sysselsatt kapital 8,7 procent (7,6) · Vinst under tredje kvartalet MSEK 31 (21) ­ Nettoomsättning MSEK 774 (600) ­ Resultat efter skatt MSEK 20 (17) ­ Resultat per aktie SEK 0,68 (0,60) · Disponibel likviditet uppgick till MSEK 773 (791 per 2002-12-31) · Den säsongsmässiga nedgången under tredje kvartalet blev mindre än väntat tack vare ökade kontraktsvolymer och en god utnyttjandegrad av fartygsflottan. Försvagningen av USD påverkade dock resultatet negativt. · De ökande kvalitetskraven, inriktningen mot ett "just-in-time" tänkande också inom oljeindustrin med låga oljelager som följd och en förväntad uppgång i världsekonomin, är faktorer som talar för en fortsatt positiv utveckling för Broström. Göteborg den 30 oktober 2003 BROSTRÖM AB (publ) På styrelsens uppdrag Lennart Simonsson Verkställande direktör Broström AB 403 30 Göteborg Tfn 031-61 61 00 Org nr 556005-1467 Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar