Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 * Omsättningen ökade med 13 % jämfört med motsvarande period 1999 * Resultat efter finansnetto 148,1 Mkr (32,9 inkl engångsposter på 32,3) -I resultatet ingår ett belopp av 153,2 Mkr utgörande koncernens nuvärdesberäknade andel av SPPs överskottsmedel. * Fraktmarknaden svag under årets början -Tydlig förbättring sedan mars för tonnaget över 20 000 dwt. * Kontraktsvolymerna inom tanksjöfart ökar -Kontraktsvolymerna för Nordeuropa upp med 20 %. -Två fartyg (45 000 dwt) uthyrda på långtids timecharter. * En nybyggd produkttanker tillförd flottan -UNITED GLORY, 7 000 m3, levererad i januari. * Marine & Logistics Services visar fortsatt bra utveckling -Utökade transportkontrakt har erhållits inom Bulk Logistics. * Disponibel likviditet 238 Mkr (253) Verksamheten Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart och marina tjänster. SHIPPING Kraftig efterfrågan och begränsat utbud på oljemarknaden, i kombination med en stor osäker-het om OPECs framtida produktionsvolymer, kom att innebära ett fortsatt högt råoljepris under perioden. Förväntningar om ökade produktionsvolymer och därmed ett lägre råoljepris resulterade i en minskning av befintliga oljelager under perioden. Råoljelagren var på en ovanligt låg nivå innan OPEC beslutade om att öka produktionen. Efter detta beslut har lagren åter ökat och beräknas nu åter vara på en sådan nivå att de inte skall utgöra något problem för raffinaderierna i deras produktion för att möta en ökad efterfrågan på bensin under sommaren. Det högre råoljepriset innebar också att bunkerpriset under perioden var på en mycket hög nivå vilket haft en negativ effekt på resultatet. Marknadsförutsättningarna i Nordeuropa har i början på perioden varit på ungefär samma nivå som i slutet på 1999. Först i slutet på perioden kunde en viss förbättring noteras. Effekterna av fartygsolyckan utanför Frankrike i slutet på förra året, då det 25 år gamla tank-fartyget Erika förliste i hårt väder, har inneburit en kraftigt ökad fokusering på kvalitet och säkerhet. Uppmärksamheten riktas inte bara på kontrollen av fartygen utan också på dess ägare och operatörer av fartyg. Den marknadsuppgång som nu sakta sker är delvis en effekt av en ökad efterfrågan på kvalitetstonnage och kvalitetsoperatörer. I kombination med att de allt större oljebolagen förändrat sin syn på logistik med krav på mer omfattande och flexiblare transportlösningar, innebär denna utveckling en ökad konkurrensfördel för Broström. Det har bidragit till att vi har kunnat öka våra kontraktsvolymer med cirka 20 % i detta segment. För de fartyg som opererar på den globala marknaden började året med relativt låga volymer och en fraktnivå i linje med de nivåer som rådde i slutet av 1999. Fr o m mars skedde en för-bättring i marknaden, främst för de fartyg som opererar i Asien. Orsaken går delvis att finna i ett förändrat distributionsmönster som resulterar i längre transportsträckor. För de fartyg som transporterar metanol var volymerna låga beroende på att ett antal metanolfabriker var stängda under perioden. För resten av året beräknas volymerna åter öka. I slutet på februari startade en långtidscharter för två av fartygen på 45 000 dwt. Fartygen kommer under en period av tio år att vara sysselsatta med metanoltransporter. Under 1999 präglades marknaden för fartygen i segmentet 55 000-80 000 dwt av mycket låga volymer och låga fraktnivåer. Detta fortsatte även i början på år 2000 men från slutet på februari kom fraktnivåerna att kraftigt förbättras och är nu på en nivå som måste anses som mycket god. Inom bulksjöfarten, som är en mycket begränsad del av Broströms sjöfart, är marknaden oförändrat svag. Detta segment är under avveckling. Det sammantagna resultatet inom Shipping, för perioden, är inte tillfredsställande men för resten av året beräknas en förbättring av resultatet ske på grund av dels förbättrade marknads-förutsättningar dels effekterna av genomfört åtgärdsprogram. MARINE & LOGISTICS SERVICES Marknadsförutsättningarna och utvecklingen har varit fortsatt god. Bland annat har Nordic Bulkers tecknat avtal om ytterligare volymer inom intermodala transporter av plastråvara. Bolagets ställning som ett av norra Europas ledande logistikföretag för distribution av oförpackade produkter har därmed ytterligare förstärkts. Det sammantagna resultatet inom Marine & Logistics Services är tillfredsställande och fram-tidsutsikterna bedöms som goda. SPP SPP har nu meddelat reglerna för återbetalning av allokerade överskott. Totalt uppgår kon-cernens andel av SPPs överkonsolidering till 161,3 Mkr före skatt. En omedelbar avräkning mot de kontantbelopp som skall betalas ut mot befintlig pensionsskuld på 64,6 Mkr samt en avräkning av resterande belopp mot framtida nuvärdet av förväntade pensionspremieinbetal- ningar innebär en vinst före skatt för Broströmkoncernen på 153,2 Mkr. Detta belopp har beaktats i resultatet för perioden. Ny koncernprofil Under perioden har nu de bolag som ingår i verksamhetsområdet Shipping och där Broström är majoritetsägare ändrat identitet så att de alla bär namnet Broström i firmanamnet. Samtliga ägda fartyg kommer att få nya gemensamma skorstensmärken och prefixet "BRO" i sina fartygsnamn. Detta arbete sker successivt så att det kan ske utan några större störningar i driften, varför det kommer att ta drygt ett år innan det är helt genomfört på alla fartyg. Sista delen i genomförandet av den nya profilen är förslaget att på bolagsstämman den 11 maj namnändra moderbolaget till Broström AB. Omsättning och resultat Omsättningen uppgick under årets första tre månader i koncernen till 557,9 Mkr (491,6) och i moderbolaget till 11,0 Mkr (9,0). Resultatet före dispositioner och skatter uppgick i koncernen till 148,1 Mkr (32,9) och i moderbolaget till -1,3 Mkr (-21,0). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar