Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 Vinst under första halvåret MSEK 90 i en svag fraktmarknad och trots en betydande försvagning av USD gentemot SEK. Kursförluster (inkl intressebolag) påverkade resultatet negativt med MSEK 78 (föregående år plus MSEK 17) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 294 (1 314) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 214 (318) - Resultat efter finansnetto MSEK 90 (266) - Resultat före skatt SEK 3,13 per aktie (9,22) - Nettoresultat SEK 2,07 per aktie (6,22) - Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,4 % (23,1) Vinst under andra kvartalet MSEK 19. Kursförluster (inkl intressebolag) påverkade resultatet negativt med MSEK 54 (föregående år plus MSEK 7) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 651 (644) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 90 (161) - Resultat efter finansnetto MSEK 19 (133) Transportkapaciteten utökad - Transportkapaciteten utökad genom förvärv av produkttankfartygen BRO JUNO och BRO JUPITER Tillsammans med Rigel Schiffahrts har fyra produkttankfartyg, 37 300 dwt, beställts i Kina Disponibel likviditet uppgick till MSEK 804 jämfört med vid årsskiftet MSEK 952 - Aktieutdelning lämnad i maj med SEK 4,25 per aktie, totalt MSEK 122,5 · Utsikterna för 2002 som helhet bedöms vara goda med stöd av Broströms växande transportvolymer under kontrakt samt en gradvis stärkt tillväxt i världsekonomin och i den globala oljekonsumtionen under slutet av året. Verksamheten Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. SHIPPING Andra kvartalet 2002 Marknadsutvecklingen - utvecklingen för Broström Genom att ungefär halva transportkapaciteten är kontraktsbunden och ingår som en del i våra kunders integrerade logistikkedja har Broström trots en svag spotmarknad lyckats ha ett relativt högt utnyttjande av fartygsflottan och därmed uppnå en acceptabel intjäningsnivå i USD och EUR givet de rådande marknadsförutsättningarna. Den försvagning som under perioden skett av USD jämfört med EUR och SEK har påverkat resultatet under perioden negativt. Genomförda kontraktsförhandlingar under perioden innebär ökade volymer för framtiden. Nyförvärv av fartyg Under andra kvartalet förvärvades två moderna produkttankers på vardera 14 300 dwt. Övertagande av fartygen ägde rum i maj/juni 2002 och de har fått namnen BRO JUNO och BRO JUPITER. Samarbetet med Rigel Schiffahrts GmbH har utökats under perioden genom att Broström och Rigel vardera beställt två produkt- och kemikalietankers på 37 300 dwt på varv i Kina. Resultat andra kvartalet Verksamhetsområdet Shipping kunde under andra kvartalet uppvisa en något högre omsätt-ning än motsvarande period föregående år men med ett lägre resultat. Resultatet påverkades förutom av en försämrad allmän marknad också av den kraftiga kursförändringen av USD. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, uppgick till MSEK 94,9 (163,8). Januari - juni 2002 Allmänna marknadsförutsättningar De allmänna marknadsförutsättningarna inom Shipping under första halvåret präglades till stor del av den generella osäkerheten som rått inom världsekonomin med låga fraktnivåer både i pris och volym. En avvaktande hållning till vart världsekonomin är på väg har inneburit att en förväntad tillväxt inom den internationella produkt- och kemikaliesjöfarten har uteblivit under det första halvåret. Broströms strategiska inriktning, att med kvalitetstonnage under volymkontrakt vara en del i våra kunders integrerade logistikkedja, har dock starkt bidragit till att utnyttjandegraden på fartygsflottan fortsatt varit på en hög nivå. Under perioden har kontraktsportföljen utvecklats positivt och i linje med Broströms strategi. Den försvagade USD har dock påverkat Broström negativt. Resultat Verksamhetsområdet Shipping kunde under första halvåret uppvisa en liten ökad omsättning från MSEK 890 till MSEK 894. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, sjönk från MSEK 320,1 till MSEK 217,4. Det sammantagna resultatet inom Shipping är, med beaktande av den rådande marknads- situationen, tillfredsställande. MARINE & LOGISTICS SERVICES Marknadsutvecklingen Verksamhetsområdet har som helhet haft en sämre resultatutveckling än jämfört med mot- svarande period föregående år. Nordic Bulkers har haft en fortsatt god volymtillväxt. Dock har ökade bränslekostnader och valutakursförändringar bidragit till lägre marginaler i delar av transportverksamheten. Utvecklingen inom The Broström Ship Agency Network har varit fortsatt positiv. Trots återhämtningen i affärsresandet efter den kraftiga nedgången i slutet av förra året, har Broströms Resebyrå ännu ej nått upp till de volymer som rådde under första halvåret i fjol. Tack vare den offensiva satsning som gjorts under perioden för att kompensera nedgången i marknaden har Broströms Resebyrå klarat sig bättre än den svenska affärsresemarknaden i sin helhet. Resultat Verksamhetsområdet Marine & Logistics Services uppvisade under första halvåret en omsätt-ningsminskning från MSEK 422 till MSEK 398 jämfört med första halvåret föregående år. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, sjönk från MSEK 13,3 till MSEK 11,1. Det sammantagna resultatet inom Marine & Logistics Services är, med beaktande av den rådande marknadssituationen, tillfredsställande. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har leverans tagits av produkt- och kemikalietankfartyget BRO ELLEN. Försäljning har också skett av det 20 år gamla fartyget BRO STAR. Avyttringen av BRO STAR innebär en realisationförlust, som kommer att redovisas under tredje kvartalet i år, på MSEK 15, varav MSEK 12 utgör valutaförlust på utestående lån. Valutaförändringar Broström påverkas av valutakursförändringar främst i dollar- och eurokursen i förhållande till den svenska kronan. En förändring av USD-kursen på 1 % mot EUR och SEK innebär, för de osäkrade löpande flödena, cirka MSEK 9 på resultatet efter finansnetto på årsbasis. Vid konsolideringen av utländska dotter- och intressebolag innebär en förändring på 10 öre mot EUR en påverkan på koncernens egna kapital med MSEK 8,5 och en förändring på 10 öre mot USD en påverkan på koncernens egna kapital med MSEK 0,3. Vad gäller fartygslånen i USD kompenseras eventuella förändringar i dollarkursen av att fartygen värderas i USD. Framtidsutsikter Utsikterna för 2002 som helhet bedöms vara goda med stöd av Broströms växande transport- volymer under kontrakt samt en gradvis stärkt tillväxt i världsekonomin och i den globala oljekonsumtionen under slutet av året. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till MSEK 1 293,8 (1 313,6). Resultatet före dispositioner och skatter uppgick till MSEK 90,2 (265,7). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar