Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2002 Vinst under nio månader MSEK 111 i en svag fraktmarknad. Förlust vid avyttringav äldre tonnage ingår med MSEK 15. Kursförluster påverkade resultatet negativt med MSEK 77 (föregående års kursförlust MSEK 21) · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 877 (1 940) · Rörelseresultat (EBIT) MSEK 260 (455) · Resultat efter finansnetto MSEK 111 (345) · Resultat före skatt SEK 3,84 per aktie (11,98) · Nettoresultat SEK 2,67 per aktie (7,97) · Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,6 % (19,6) · Vinst under tredje kvartalet MSEK 20 inkl reaförlust på MSEK 15. Frakt-marknaden mycket svag. Kursvinster påverkade resultatet positivt med MSEK 1 (föregående års kursförlust MSEK 38) - Nettoomsättningen uppgick till MSEK 583 (626) - Rörelseresultat (EBIT) MSEK 46 (136) - Resultat efter finansnetto MSEK 20 (79) Disponibel likviditet uppgick till MSEK 872 Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet SEK 4,02 per aktie (3,98) Fortsatt föryngring av flottan ökar konkurrenskraften Nybygget BRO ELLEN, 37 000 dwt produkt- och kemikalietanker, levererad till Broström i början på augusti Det 20 år gamla fartyget BRO STAR såldes och levererades under augusti · Broströms transportkontrakt, som belägger drygt 50 % av transportkapaciteten, har visat fortsatt god utveckling. Huruvida spotmarknaden kommer att återhämta sig under fjärde kvartalet 2002 är i rådande världsmarknadsläge svårbedömt. · Verksamheten Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkttanksjöfart och marina tjänster. SHIPPING Tredje kvartalet 2002 Marknadsutvecklingen - utvecklingen för Broström Tredje kvartalet präglades av en mycket svag spotmarknad med minskade tillgängliga transport- volymer och en stark prispress. För Broströms kontraktsbundna fart har utvecklingen dock varit fortsatt god även om vi detta år sett en återgång till ett mer normalt säsongsmönster med lägre transportvolymer under sommarperioden i Europatrafiken. För Asientrafiken har utvecklingen varit den motsatta med en bättre utnyttjandegrad och ett tillfredsställande resultat. Under perioden har ytterligare transportkontrakt erhållits samtidigt som några av de befintliga kontrakten har förnyats. Detta innebär att kontraktsportföljen utvecklats positivt och i linje med Broströms långsiktiga strategi. Föryngring av flottan En fortsatt föryngring av fartygsflottan skedde under tredje kvartalet i och med att det i Kroatien nybyggda produkt- och kemikalietankfartyget BRO ELLEN, 37 000 dwt, levererades till Broström i augusti. Fartyget ingår som en del i Broströms Europatrafik. Dessutom såldes och levererades det äldre fartyget, BRO STAR, 20 år, också under augusti månad, vilket ersatts av tidigare under året förvärvade fartygen BRO JUNO och BRO JUPITER. Samtliga dessa affärer är av stort strategiskt värde och medelåldern för fartygsflottan understiger nu sju år. Den genomsnittliga åldern för världsflottan inom Broströms segment är 16 år. Resultat tredje kvartalet Verksamhetsområdet Shipping kunde under tredje kvartalet uppvisa en lägre omsättning än motsvarande period föregående år och ett lägre resultat. Resultatet påverkades dels av en mycket svag öppen fraktmarknad, den så kallade spotmarknaden, men har också påverkats negativt genom en reaförlust vid avyttringen av BRO STAR på MSEK 15. Broströms transportkontrakt innebär dock att Broström, trots den svaga fraktmarknaden, kan uppvisa ett positivt resultat för perioden. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, uppgick till MSEK 45,7 (145,0). Resultat januari - september 2002 Verksamhetsområdet Shippings omsättning minskade under niomånadersperioden 2002 till MSEK 1 293 från MSEK 1 320 motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, sjönk från MSEK 465,1 till MSEK 263,1. Det sammantagna resultatet inom Shipping är, med beaktande av den rådande marknads- situationen, tillfredsställande. Göteborg den 29 oktober 2002 BROSTRÖM AB (publ) På styrelsens uppdrag Lennart Simonsson Verkställande direktör Denna rapport har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar