Extra bolagsstämma i Broström godkände bemyndigande till styrelsen att emittera aktier för förvärv av andelar i fartyg o

Styrelsens förslag, att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt högst 6 300 000 aktier av serie B mot vederlag i form apportegendom, godkändes av den extra bolagsstämman den 1 december 2004. ” Bemyndigandet skapar förutsättningar för Broström att på ett effektivt sätt vidareutvecklas”, säger Lennart Simonsson, VD för Broström. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med upp till 6 300 000 nyemitterade aktier av serie B, motsvarar detta en utspädning av upp till 17,73 procent av antalet utestående aktier och 11,52 procent av antalet utestående röster. Göteborg den 2 december 2004 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar