Förslag om återköp av egna aktier

FÖRSLAG OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER I syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter, föreslår styrelsen ordinarie bolagsstämman den 29 april 2003 att besluta bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna aktier Styrelsen skall äga rätt att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i den mån bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte kommer att uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Överlåtelse av egna aktier Styrelsen skall äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B av hela eller del av bolagets innehav av egna aktier. Överlåtelse skall kunna ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning och överlåtelse kan även eljest ske med villkor. Ersättningen skall motsvara aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med den avvikelse som kan krävas och som styrelsen finner erforderlig. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktierna är att kunna finansiera förvärv av företag eller verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Finansiella effekter Enligt ovan förslag kan maximalt 2 902 799 aktier av serie B förvärvas. Ett återköp med detta antal aktier skulle resultera i en ökning av nettoresultat per aktie från SEK 3,29 till SEK 3,66 samt en försämring av den justerade soliditeten från 30,9 % till 29,4 %. Dessa beräkningar är baserade på en antagen aktiekurs av SEK 40 per aktie och koncernens bokslutskommuniké för 2002. Göteborg den 21 mars 2003 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar