Inbjudan till extra bolagsstämma i Broström AB

Inbjudan till extra bolagsstämma i Broström AB Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 december 2004, kl 18.00 i Götheborg Salen, Lilla Bommen Konferens Center, Göteborg. Inregistrering börjar kl 17.30. RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs fredagen den 19 november 2004, dels senast torsdagen den 25 november 2004 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att deltaga. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid. REGISTRERING I AKTIEBOKEN Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB fredagen den 19 november 2004. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast torsdagen den 25 november 2004, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 17, fax 031-711 80 30, e-post bolagsstamma@brostrom.se eller via hemsidan, www.brostrom.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. OMBUD M M Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 november 2004. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får vid bolagsstämman medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som ovan anges för anmälan om aktieägares deltagande. DAGORDNING 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordning. 5 Val av en eller två justeringsmän. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 8 Stämmans avslutande. Styrelsens förslag enligt ärende 7 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för bolagsord-ningen, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av totalt högst 6 300 000 aktier av serie B mot vederlag i form av apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av andelar i fartyg och verksamheter. Mera utförlig information om syftet framgår av det pressmeddelande som lämnades den 12 november 2004 och som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.brostrom.se. Efter fullt utnyttjande av bemyndigandet med upp till 6 300 000 nyemitterade aktier av serie B, motsvarar detta en utspädning av upp till 17,73 procent av antalet utestående aktier och 11,52 procent av antalet utestående röster. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7, jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktie-bolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med onsdagen den 24 november 2004 och på bolagets hemsida www.brostrom.se. Nämnda handlingar kommer också att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Beställning kan göras på telefon 031-61 61 00. Välkommen! Göteborg i november 2004 Styrelsen Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20600/wkr0001.pdf Pressrelease i pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar