Inbjudan till ordinarie bolagsstämma i Broström AB

INBJUDAN TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I BROSTRÖM AB Aktieägarna i Broström AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003, kl 17.00 i Stenhammarsalen, Konserthuset, Götaplatsen, Göteborg. Inregistrering börjar kl 16.00. RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktie-boken som görs den 17 april 2003, dels senast den 23 april 2003 kl 16.00 till bolaget har anmält sin avsikt att deltaga. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) skall anmälas inom samma tid. REGISTRERING I AKTIEBOKEN Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB torsdagen den 17 april 2003. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast onsdagen den 23 april 2003, kl 16.00, anmäla detta till bolaget under adress: Broström AB, 403 30 Göteborg. Anmälan kan också ske per telefon 031-61 61 00, fax 031-711 80 30 eller e-post receptionen@brostrom.se. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. OMBUD Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inregistreringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörig-hetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2003. DAGORDNING 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av en eller två justeringsmän. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande. 8. a)Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b)Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag. c)Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av bolagsstämman. 10.Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer. 11.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 12.Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. 13.Styrelsens förslag till beslut om emission av förlagslån förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. 14.Stämmans avslutande. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 8 b): Utdelning och avstämningsdag. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas SEK 3,00 per aktie för 2002 och att måndagen den 5 maj 2003 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB torsdagen den 8 maj 2003. Punkt 12: Förvärv och avyttring av egna aktier. Styrelse föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om (i) Förvärv av bolagets egna aktier av serie B upp till ett maximalt innehav av en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen. (ii) Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier av serie B. Överlåtelse skall kunna ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning och överlåtelsen kan även eljest ske med villkor. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så bedöms lämpligt, möjliggöra förvärv. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 13: Emission av förlagslån förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier. Styrelsen för Broström AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av två förlagslån ("Förlagslån 2003:1" och "Förlagslån 2003:2") om vardera nominellt SEK 1 000 förenade med 1 520 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 1 520 000 aktier av serie B i Bolaget ("Optionsserie 2003:1" och "Optionsserie 2003:2"). Emissionen av förlagslånen med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Nordia Shipping AB ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda samtliga tillsvidare- anställda i Broströmkoncernen att förvärva optionsrätterna på marknadsmässiga villkor. Förlagslånen med avskiljbara optionsrätter skall emitteras till nominellt belopp samt tecknas och betalas senast den 18 juni 2003. Teckning av aktier med stöd av Optionsserie 2003:1 kan äga rum under tiden 1-15 september 2005 och teckning av aktier med stöd av Optionsserie 2003:2 kan äga rum under tiden 1-15 september 2006. Förlagslånen skall löpa utan ränta. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske avseende både Optionsserie 2003:1 och Optionsserie 2003:2 skall motsvara ett belopp uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i Bolaget på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 2 juni 2003 till och med den 13 juni 2003. Fast anställd personal erbjuds förvärva högst 2 000 optionsrätter per person (ca 760 per-soner). Eventuella optionsrätter som inte förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av Dotterbolaget, för att enligt Bolagets styrelses anvisningar erbjudas de anställda, som har visat intresse för att förvärva ytterligare optionsrätter samt framtida nyanställda på marknadsmässiga villkor enligt motsvarande tilldelningsprinciper. Dock gäller att ingen person äger rätt att teckna ytterligare optionsrätter till ett antal överstigande 100 000 stycken. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägar-engagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med SEK 3 040 000 motsvar- ande en utspädningseffekt om cirka 5,2 procent av det totala antalet aktier och 3,2 procent av rösterna i Bolaget. Utspädningen uppgår, inklusive tidigare utgivna och utestående teck-ningsoptioner, till ca 6,0 procent av det totala antalet aktier och 3,6 procent av rösterna i Bolaget. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till punkterna 12 och 13 finns att tillgå på Bolagets kontor från och med den 14 april 2003 och skickas till de aktieägare som begär det. Styrelsens kompletta förslag finns också utlagt på Bolagets hemsida: www.brostrom.se. ÖVRIGA BESLUTSFÖRSLAG Punkt 2: Stämmoordförande Advokat Claes Beyer. Punkt 9: Sju ledamöter och inga suppleanter. Punkt 10:Ett styrelsearvode om SEK 1 100 000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt revisorsarvode enligt löpande räkning. Punkt 11:Omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Peter Cowling, Paul Govaart, Lars-Olof Gustavsson, Claes Lundblad, Leif Rogersson och Ton Spoor samt omval av revisorerna Lars Nordberg och Pär Sundaeus och revisorssuppleanterna Bror Frid och Bert Hilmersson. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna med början vecka 15 och finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Välkommen! Göteborg i mars 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar