Kallelse till Ordinarie Bolagstämma den 24 april 2003

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 24 april klockan 10.00 i Flaggskeppet, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i den av VPC förda aktieboken senast måndagen den 14 april 2003 samt var anmälda till BTS Group AB senast onsdagen den 16 april 2003, kl. 12.00. Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-mail, tel 08-58 70 70 22, fax 08-58 70 70 01, ir@bts.com Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering måste ske i god tid före måndagen den 14 april 2003. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2002 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2002 8. Beslut a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelse 12. Övriga ärenden 13. Stämmans avslutande VINSTUTDELNING (PUNKT 8 B.) Styrelsen föreslår utdelning om 0,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 29 april 2003. Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen bli utsänd från VPC måndagen den 5 maj 2003. Fastställande av arvode (punkt 10) Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med sammanlagt 375 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning. Val av styrelse (punkt 11) Aktieägare representerade av mer än 82 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag: Styrelseledamöter: Omval av Henrik Ekelund, Tomas Franzén och Reinhold Geijer. Nyval av Stefan Gardefjord och Dag Sehlin. BTS Group AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar