Extra bolagsstämma i Bure Equity AB

· Bolagsstämman godkände överlåtelse av aktierna i - Xdin AB - Stark Film och Event AB - Materialdivisionen inom Simonsen Sverige AB · Beslut fattades om nedsättning av reservfonden för täckande av förlust samt för eventuella återköp av teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) den 9 december 2004 behandlades följande ärenden: Överlåtelse av aktierna i Xdin AB Bolagsstämman godkände Bure Equity AB:s överlåtelse av samtliga bolagets 16 701 611 aktier i dotterbolaget Xdin AB, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget den 1 november 2004 med Acreloten 244 AB och Acreloten 245 AB, vilka bolag kontrolleras av VD, finanschef samt tolv andra ledande befattningshavare i Xdin AB. Köpeskillingen uppgår till 31 500 000 kronor. Säljs de överlåtna aktierna inom 27 månader, har Bure rätt till tilläggsköpeskilling motsvarande 50 procent av eventuell realisationsvinst. Köparen har rätt att lösa tilläggsköpeskillingen till vissa angivna belopp inom vissa tidsintervall. Överlåtelse av rörelse i Simonsen Sverige AB samt av aktierna i Simonsen Norge A/S Bolagsstämman godkände överlåtelse av Simonsen Sverige AB:s rörelse i dess materialdivision samt av samtliga dess 50 aktier i det norska dotterbolaget Simonsen Norge A/S, enligt rörelseöverlåtelseavtal och aktieöverlåtelseavtal ingångna den 29 oktober 2004 med AB Grundstenen 103532, vilket bolag ägs av tidigare VD tillika styrelseledamot i Simonsen Sverige AB. Köpeskillingen för rörelsen inklusive aktierna i Simonsen Norge A/S skall enligt nämnda avtal uppgå till 3 700 000 kronor plus ett belopp motsvarande rörelsens bokförda värden på tillträdesdagen. Överlåtelse av aktierna i Stark Film och Event AB Bolagsstämman godkände Bure Equity AB:s dotterbolag Business Communication Group Scandinavia AB:s överlåtelse av samtliga bolagets 4 000 aktier i dotterbolaget Stark Film och Event AB, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget den 29 oktober 2004 med AB Grundstenen 103421, vilket bolag ägs av VD samt åtta andra ledande befattningshavare i Stark Film och Event AB. Köpeskillingen för aktierna skall enligt nämnda avtal bestå av en fast köpeskilling om 1 800 000 kronor samt en tilläggsköpeskilling, som kan uppgå till 1 800 000 kronor baserat på visst rörelseresultat. Nedsättning av reservfonden för täckande av förlust Bolagsstämman beslutade om nedsättning av reservfonden med 207 500 000 kronor för täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2003. Nedsättning av reservfonden för återköp av teckningsoptioner Bolagsstämman beslutade om nedsättning av reservfonden med 300 000 000 kronor, för att möjliggöra återköp av Bure Equity AB:s noterade teckningsoptioner av serie 2003/2007 enligt styrelsens bedömning. Då rättens tillstånd krävs för genomförande av denna nedsättning kommer Bure nu att gå vidare med en ansökan härom. Det kan noteras att samtliga beslut enligt ovan fattades av en enhällig bolagsstämma. Göteborg den 9 december 2004 Bure Equity AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Anders Mörck, Ekonomidirektör 031-708 64 41, 0706-46 52 11 Johanna Pettersson, IR/Informationsansvarig 031-708 64 49, 0708-35 76 51

Om oss

Bure är ett investeringsbolag och en bra ägare. Genom att aktivt bygga framgångsrika bolag och verksamheter på lång sikt skapar Bure god avkastning till aktieägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar