Kallelse till årsstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB

Report this content

Aktieägarna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org. nr 556776–5762, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 13.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

Anmälan kan göras skriftligen till CHR Bygga Bostäder Holding AB, Box 3413, 103 68 Stockholm, eller via epost till anmalan@byggabostader.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 20 april 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum. 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.byggabostader.se.

Förslag till dagordning

 1. 1.     Stämmans öppnande.
 2. 2.     Val av ordförande vid stämman.
 3. 3.     Godkännande av dagordning.
 4. 4.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. 5.     Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
 6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse.
 8. 8.     Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. 9.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. 10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. 11.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
 12. 12.  Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
 13. 13.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. 14.  Beslut om antalet revisorer.
 15. 15.  Beslut om arvode till revisorer.
 16. 16.  Val av revisorer.
 17. 17.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
 18. 18.  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller eljest genom villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ytterligare finansiering av rörelsen, förvärv av fastigheter eller hela eller delar av företag eller verksamheter, eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv, samt för att bredda ägarkretsen.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 763 125 aktier med en röst vardera.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Riddargatan 23 i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.byggabostader.se, senast tre veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §

aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i mars 2018

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)

Styrelsen 

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)
Box 3413
103 68 Stockholm
Org.nr. 556776-5762
Telefon 08-515 17 010

www.byggabostader.se

Bygga Bostäders vision är att vara en av Sveriges ledande bostadsutvecklare av nya hem som de allra flesta har råd att bo i. Sedan starten 2011 har vi utvecklat smarta, snabba byggprocesser för miljöeffektiva och standardiserade bostäder på mindre och medelstora orter i Sverige. Läs mer om våra pågående projekt på flera orter i Sverige på www.byggabostader.se