Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

STARK FÖRSÄLJNING OCH EBITA I Q4

HÖJDPUNKTER
Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 18,5 % till 1 279,7 (1 079,7) Mkr, varav den organiska tillväxten uppgick till 12,5 %, drivet av en organisk tillväxt inom DIY-segmentet på 18,3 %
 • Justerat bruttoresultat* ökade med 23,1 % till 302,3 (245,7) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 23,6 (22,8) %
 • Justerad EBITA** ökade till 60,3 (52,7) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 4,7 (4,9) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 44,1 (5,2) Mkr, med en rörelsemarginal på 3,4 (0,5) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 7,8 (80,3) Mkr, drivet av färre faktureringsdagar i december jämfört med föregående år
 • Periodens resultat uppgick till 49,5 (-8,2) Mkr, drivet av högre EBIT och omvärderade tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 (-1,37) kronor före utspädning och 0,45 (-1,37) kronor efter utspädning
 • Ledningsförändringar per 1 april 2019: Nuvarande CFO, Martin Edblad, tillträder som tf vd och koncernchef samt ansvarig för heminredningssegmentet, Mikael Olander lämnar sin post som vd och koncernchef och tillträder som COO och ansvarig för M&A, samt fortsätter som ansvarig för DIY. Peter Rosvall lämnar sin position som COO och blir ansvarig för Nya Verksamheter och Adam Schatz tillträder som ny CFO  

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade med 25,7 % till 4 973,7 (3 955,5) Mkr, varav den organiska tillväxten uppgick till 13,7 %, drivet av organisk tillväxt inom DIY-segmentet om 18,7 %
 • Justerat bruttoresultat* ökade med 26,0 % till 1 077,9 (855,2) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,7 (21,6) %
 • Justerad EBITA** uppgick till 202,7 (197,0) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 4,1 (5,0) %
 • Rörelseresultatet (EBIT), uppgick till 87,2 (91,5) Mkr, med en rörelsemarginal på 1,8 (2,3) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 185,5 (264,8) Mkr, motsvarande en kassagenerering på 80 (121) %, drivet av säsongseffekter med färre faktureringsdagar i december jämfört med föregående år
 • Periodens resultat uppgick till 50,8 (28,7) Mkr, vilket förklaras av ovan samt av omvärderade tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-3,99) kronor före utspädning och 0,00 (-3,99) efter utspädning
 • Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Förvärv av Designkupp AS (”vvskupp.no”) den 29 januari 2019. Designkupp är den ledande DIY-onlineaktören inom primärt badrumsprodukter i Norge och hade 2018 en omsättning på cirka 100 Mkr och en EBIT-marginal på drygt 3 %

* Justerat för jämförelsestörande poster (se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning). Jämförelsestörande poster som belastade bruttoresultatet uppgick till 4,2 (11,5) Mkr i kvartalet, relaterat till last mile-projektet, samt 30,4 (35,2) Mkr för helåret kopplat till integrationen av Furniturebox, lagerflytten och last mile-projektet. Jämförelsestörande poster som belastade EBITA uppgick totalt till 6,6 (38,2) Mkr i kvartalet och 77,9 (73,5) Mkr för helåret och bestod av (i) förvärvskostnader om 0,4 (1,4) Mkr i kvartalet samt 2,0 (10,0) mkr för helåret och (ii) kostnader om 6,3 (-) Mkr i kvartalet för att etablera ett eget distributionsnätverk. För helåret förelåg också (iii) integrations- och lagerflyttkostnader om 27,5 (44,7) Mkr, (iv) kostnader för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för cirka 60 nyckelpersoner i koncernen om 11,4 (-) Mkr samt (v) kostnader för börsnotering på Nasdaq Stockholm om 30,7 (18,8) Mkr.
** Justerat EBITA, avser rörelseresultat före avskrivningar relaterade till förvärv samt totala jämförelsestörande poster (beskrivna ovan).
*** Operativt kassaflöde: Justerat EBITDA inklusive förändring av rörelsekapital i perioden med avdrag för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassagenerering i procent:
     Operativt kassaflöde / justerat EBITDA. Se även ”Definitioner” på sid 32 i denna rapport.

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 07.00 CET.

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:

Mikael Olander, vd och koncernchef Martin Edblad, CFO
mikael.olander@bygghemmagroup.se martin.edblad@bygghemmagroup.se  
+46 (0)708-19 43 00                                       
+46 (0)734-24 68 51
 
  Johan Hähnel, Head of Investor Relations
                 
ir@bygghemmagroup.se
  +46 (0)70-605 63 34

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN
Mikael Olander, koncernchef och vd och Martin Edblad, CFO kommer den 31 januari, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring följande telefonnummer: +46 (0) 8 566 427 04  eller gå till weblänken: https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q4-2018. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer.

Om Bygghemma Group
Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättrings-produkter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är listat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Taggar: