Bygghemma Group Delårsrapport 1 januari-30 september 2018

STARK FÖRSÄLJNING I TREDJE KVARTALET TROTS UTMANANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

HÖJDPUNKTER

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 % till 1 251,1 (1 126,2) Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 8,6%, drivet av organisk tillväxt inom DIY-segmentet om 14,1
 • Justerat bruttoresultat* ökade med 4,1 % till 256,4 (246,4) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 20,5 (21,9) %
 • Justerad EBITA** (rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden, samt jämförelsestörande poster) uppgick till 40,0 (60,5) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 3,2 (5,4) %
 • Högre råvarupris, svagare SEK mot EUR och USD och utmanande väderförhållanden under juli och augusti påverkade EBITA med totalt cirka -25 Mkr i perioden
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 30,6 (52,0) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 2,4 (4,6) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till -43,9 (37,0) Mkr, drivet av säsongsvariationer
 • Periodens resultat uppgick till 24,2 (17,3) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (-0,80) kronor före utspädning och 0,23 (-0,80) kronor efter utspädning

1 januari-30 september

 • Nettoomsättningen ökade med 28,4 % till 3 694,0 (2 875,9) Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 14,2 %, drivet av organisk tillväxt inom DIY-segmentet om 18,8 %
 • Justerat bruttoresultat* ökade med 27,2 % till 775,6 (609,5) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,0 (21,2) %
 • Justerad EBITA** uppgick till 142,4 (144,3) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 3,9 (5,0) %
 • Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, bland annat hänförliga till kostnader för bolagets börsintroduktion, uppgick till 114,4 (121,5) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 3,1 (4,2) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 177,9 (184,5) Mkr, motsvarande en kassagenerering på 109 (117) %, vilket är i linje med de finansiella målen
 • Periodens resultat uppgick till 1,3 (36,9) Mkr. Det försämrade resultatet var hänförligt till jämförelsestörande poster
 • Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-2,65) kronor före utspädning och -0,53 (-2,65) efter utspädning

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Förvärv av 30 % av Furniture1, den ledande onlineaktören inom möbler och heminredning i Baltikum och Östeuropa Förvärv av Edututor en ledande finsk onlineaktör inom grillar, belysning och kökstillbehör Offentliggjorde planer på att bygga ut ett eget distributionsnätverk och slutförde integrationen av Furniturebox
    

* Justerat för jämförelsestörande poster (se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning). Jämförelsestörande poster som belastade justerat bruttoresultat uppgick till 11,7 (11,5) Mkr i kvartalet samt 26,3 (23,8) Mkr under de första nio månaderna kopplat till integrationen av Furniturebox och lagerflytten. Jämförelsestörande poster som belastade justerat EBITA uppgick totalt till 13,3 (15,7) Mkr i kvartalet samt 71,3 (35,3) Mkr under årets första nio månader och bestod av (i) förvärvskostnader om 0,7 (1,8) Mkr i kvartalet samt 1,7 (8,6) mkr för de första nio månaderna, (ii) integrations- och lagerflyttkostnader om 12,5 (13,5) Mkr i kvartalet samt 27,5 (26,3) Mkr under årets första nio månader, (iii) kostnader för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för cirka 60 nyckelpersoner i koncernen om 11,4 (-) Mkr samt (iv) kostnader för börsnotering på Nasdaq Stockholm om 30,7 (0,4) Mkr.
** Justerat EBITA, avser rörelseresultat före avskrivningar relaterade till förvärv samt totala jämförelsestörande poster (beskrivna ovan).
*** Operativt kassaflöde: Justerat EBITDA inklusive förändring av rörelsekapital i perioden med avdrag för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassagenerering i procent:
Operativt kassaflöde / justerat EBITDA. Se även ”Definitioner” på sid 32 i denna rapport.
  

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 07.00 CET.
  

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN
Mikael Olander, Koncernchef och VD och Martin Edblad, CFO kommer idag, måndagen den 29 oktober, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08 566 426 91 eller gå till weblänken https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q3-2018. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer.

KONTAKTUPPGIFTER
För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta

Mikael Olander, Koncernchef och VD Martin Edblad, CFO
mikael.olander@bygghemmagroup.se martin.edblad@bygghemmagroup.se
+46 (0) 708-19 43 00 +46 (0) 734-24 68 51
              
Johan Hähnel, Head of Investor Relations
ir@bygghemmagroup.se
+46 (0)70-605 63 34

Om Bygghemma Group
Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättrings-produkter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte 4,0 miljarder kronor 2017, har huvudkontor i Malmö och är listat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Taggar: