Bygghemma Group Delårsrapport Q1 2018

REKORDFÖRSÄLJNING I FÖRSTA KVARTALET – ORGANISK TILLVÄXT PÅ 15 %

Första kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 53,1 % till 1 025,1 (669,7) Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 14,5 % för koncernen, drivet av DIY-segmentets organiska tillväxt på 17,8 %
 • Koncernens justerade bruttoresultat* ökade med 63,9 % till 220,6 (134,6) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,5 (20,1) %
 • Koncernens justerade EBITA** ökade med 57,2 % till 30,6 (19,5) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 3,0 (2,9) %
 • Koncernens rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster, primärt hänförliga till kostnader för bolagets börsintroduktion, uppgick till 21,4 (12,8) Mkr. Justerad rörelsemarginal förbättrades till 2,1 (1,9) %. Inklusive jämförelsestörande poster om 50,6 (7,2) Mkr uppgick Koncernens rörelseresultat till -29,2 (5,6) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -55,0 (-3,5) Mkr. Det negativa resultatet var helt och hållet hänförligt till jämförelsestörande poster i perioden
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 38,5 (-10,3) Mkr, motsvarande en kassagenerering på 105 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,1 (-26,6) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,73 (-1,24) kronor före utspädning och -1,73 (-1,24) kronor efter utspädning

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Bygghemma Group noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap den 27 mars
 • Ett nytt övergripande kreditavtal tecknades med SEB i samband med noteringen
 • Vid extra bolagsstämma antogs ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för cirka 60 nyckelpersoner i bolaget

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens 

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det första kvartalet 2018 fredag 27 april klockan 10.00. Mikael Olander, CEO och Martin Edblad, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens; 

UK: +44 203 008 9808

SE: +46 850 336 562

US: +1 855 753 2237

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast: http://www.financialhearings.com/event/11282 

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 07.30 CET.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD, mikael.olander@bygghemmagroup.se, +46 (0) 708-19 43 00

Martin Edblad, CFO, martin.edblad@bygghemmagroup.se, +46 (0) 734-24 68 51

John Womack, Ansvarig för Investor Relations, ir@bygghemmagroup.se, +46 (0) 706-78 24 99

*Justerat för jämförelsestörande poster (se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning). Jämförelsestörande poster som belastade justerat bruttoresultat uppgick till 7,5 (2,6) Mkr kopplat till integrationen av Furniturebox. Jämförelsestörande poster som belastade justerat EBITA uppgick totalt till 50,6 (7,2) Mkr och bestod av (i) förvärvskostnader om 0,6 (4,6) Mkr, (ii) integrationskostnader om 7,9 (2,6) Mkr hänförliga till integrationen av Furniturebox, (iii) kostnader för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för cirka 60 nyckelpersoner i koncernen om 11,4 (-) Mkr samt (iv) kostnader för börsnotering om 30,7 (-) Mkr.

**Justerat EBITA, avser rörelseresultat före avskrivningar relaterade till förvärv samt totala jämförelsestörande poster (beskrivna ovan).

***Operativt kassaflöde: Justerat EBITDA inklusiva förändring av rörelsekapital i perioden med avdrag för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassagenerering i procent: Operativt kassaflöde / justerat EBITDA. Se även ”Definitioner” på sid 27 i denna rapport