Bygghemma Group delårsrapport Q2 och januari-juni 2018

REKORDFÖRSÄLJNING-, EBITA OCH KASSAFLÖDE – ÖKAD ORGANISK TILLVÄXT TILL 19 PROCENT

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 31,3 % till 1 417,8 (1 080,0) Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 18,6 % för koncernen, drivet av DIY-segmentets organiska tillväxt på 23,9 %
 • Koncernens justerade bruttoresultat* ökade med 30,6 % till 298,6 (228,5) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,1 (21,2) %
 • Koncernens justerade EBITA** (rörelseresultat före av- och nedskrivningar av förvärvade övervärden, samt jämförelsestörande poster) uppgick till 71,7 (64,3) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 5,1 (6,0) %
 • Koncernens rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster, primärt hänförliga till integrationen av Furniturebox ökade till 62,4 (56,7) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 4,4 (5,3) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 171,8 (157,9) Mkr, motsvarande en kassagenerering på 218 %
 • Periodens resultat uppgick till 32,1 (23,1) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 (-0,62) kronor före utspädning och 0,30 (-0,62) kronor efter utspädning
 • Högre råvarupris och svagare SEK mot EUR och USD påverkade EBITA inom heminredningssegmentet med totalt cirka -12 Mkr

Januari-juni

 • Nettoomsättningen ökade med 39,6 % till 2 442,9 (1 749,7) Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 16,9 %, drivet av DIY-segmentets organiska tillväxt på 21,5 %
 • Koncernens justerade bruttoresultat* ökade med 43,0 % till 519,2 (363,1) Mkr, med en justerad bruttomarginal på 21,3 (20,8) %
 • Koncernens justerade EBITA** uppgick till 102,4 (83,8) Mkr, med en justerad EBITA-marginal på 4,2 (4,8) %
 • Koncernens rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster, primärt hänförliga till kostnader för bolagets börsintroduktion, uppgick till 83,8 (69,6) Mkr, med en justerad rörelsemarginal på 3,4 (4,0) %
 • Operativt kassaflöde*** uppgick till 221,8 (147,6) Mkr, motsvarande en kassagenerering på 192 %
 • Periodens resultat uppgick till -22,9 (19,6) Mkr. Det negativa resultatet var helt hänförligt till jämförelsestörande poster 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,87 (-1,78) kronor före utspädning och -0,87 (-1,78) kronor efter utspädning  

Presentation / Audiocast / Telefonkonferens 

Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av det andra kvartalet och januari-juni 2018, fredag 20 juli klockan 10.00 (CEST). Mikael Olander, CEO och Martin Edblad, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten.

Uppgifter till telefonkonferens; 

UK: +44 203 008 9802

SE: +46 8 566 42 699 

US: +1 855 831 5948

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast: https://financialhearings.com/event/11354

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08.30 CEST.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD, mikael.olander@bygghemmagroup.se, +46 (0) 708-19 43 00

Martin Edblad, CFO, martin.edblad@bygghemmagroup.se, +46 (0) 734-24 68 51

John Womack, Ansvarig för Investor Relations, ir@bygghemmagroup.se, +46 (0) 706-78 24 99

*   Justerat för jämförelsestörande poster (se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal”för närmare beskrivning). Jämförelsestörande poster som belastade justerat bruttoresultat uppgick till 7,1 (9,7) Mkr i kvartalet samt 14,6 (12,3) Mkr under första halvåret kopplat till integrationen av Furniturebox. Jämförelsestörande poster som belastade justerat      EBITA uppgick totalt till 7,4 (12,4) Mkr i kvartalet samt 58,0 (19,6) Mkr under första halvåret och bestod av (i) förvärvskostnader om 0,3 (2,2) Mkr i kvartalet samt 0,9 (6,8) mkr under första halvåret, (ii) integrationskostnader om 7,1 (10,2) Mkr i kvartalet samt 15,0 (12,8) Mkr under första halvåret hänförliga till integrationen av Furniturebox, (iii) kostnader för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för cirka 60 nyckelpersoner i koncernen om 11,4 (-) Mkr samt (iv) kostnader för börsnotering om 30,7 (-) Mkr.
**  Justerat EBITA, avser rörelseresultat före avskrivningar relaterade till förvärv samt totala jämförelsestörande poster (beskrivna ovan).
*** Operativt kassaflöde: Justerat EBITDA inklusive förändring av rörelsekapital i perioden med avdrag för investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Kassagenerering i 
     procent: Operativt kassaflöde / justerat EBITDA. Se även ”Definitioner”på sid 28 i denna rapport.