Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bygghemma Group First AB:s (”Bygghemma Group” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Huvudägarna[1] i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator, såsom företrädare för Carnegie, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 4 426 723 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 47,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 6 april samt den 13 april 2018. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-588 688 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Bygghemma Group First AB
Instrument: Aktier (SE0010948588)
Erbjudandestorlek: 29 647 660
Erbjudandepris: 47,50 SEK
Ticker: BHG
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-04-16 24 045 36,00 35,20 35,5261 SEK Nasdaq Stockholm
2018-04-19 82 681 37,57 36,70 37,3957 SEK Nasdaq Stockholm
2018-04-20 66 000 37,32 36,80 37,0587 SEK Nasdaq Stockholm
2018-04-23 57 557 37,20 36,50 36,8613 SEK Nasdaq Stockholm
2018-04-24 100 000 37,00 36,015 36,5631 SEK Nasdaq Stockholm
2018-04-25 145 000 36,50 35,50 36,0944 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group

Telefon: +46 708-19 43 00

E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.se  

John Womack, Ansvarig för Investor Relations

Telefon: +46 706-78 24 99

E-post: john.womack@bygghemmagroup.se 

www.bygghemmagroup.com 

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018, kl. 21.00 CEST. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


[1] Med ”Huvudägarna” avses (i) FSN Capital GP IV Limited, som agerar i egenskap av komplementär (med begreppet avses motsvarigheten till engelskans General Partner) för och på uppdrag av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P., (ii) FSN Capital GP V Limited som agerar i egenskap av komplementär för och på uppdrag av FSN Capital V L.P., FSN Capital V (B) L.P. och FSN Capital V Invest L.P., och (iii) FSN Capital Growth GP Limited som agerar i egenskap av komplementär för FSN Capital Project Growth Co-Investment L.P.

Prenumerera

Dokument & länkar