Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bygghemma Group First AB:s (publ) (”Bygghemma Group” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm. Carnegie meddelar vidare att stabiliseringsperioden nu har avslutats och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har Carnegie möjlighet att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, dvs. den 27 mars 2018 och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle utföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Huvudägarna[1] i Bolaget utfärdade inom ramen för Erbjudandet en övertilldelningsoption till Carnegie i sin egenskap av Sole Global Coordinator, såsom företrädare även för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen omfattande högst 4 426 723 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 47,50 SEK. Dessa aktier allokerades till investerare före första dag för handel i Bygghemma Group varefter aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Carnegie meddelar nu att övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjas och följaktligen kommer 4 426 723 aktier i Bygghemma Group, som Carnegie har lånat av Huvudägarna för övertilldelningsoptionen att återlämnas.

Nedan följer stabiliseringsinformation avseende stabiliseringsåtgärder som Carnegie har genomfört på indikerat datum i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-588 688 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Bygghemma Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0010948588)
Erbjudandestorlek: 29 647 660
Erbjudandepris: 47,50 SEK
Ticker: BHG
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2018-04-26 124 993 37,50 35,70 36,5198 SEK Nasdaq Stockholm

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 6 april, 13 april samt 25 april 2018. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. 

Datum SEK (Intervall)
27 mars 2018 41,00 – 47,50
28 mars 2018 41,00 – 42,40
29 mars 2018 41,80 – 42,485
3 april 2018 41,40 – 42,40
4 april 2018 37,00 – 42,37
5 april 2018 39,30 – 40,30
6 april 2018 39,80 – 41,00
9 april 2018 39,90 – 40,00
10 april 2018 38,70 – 39,90
11 april 2018 37,475 – 39,00
12 april 2018 36,00 – 37,70
13 april 2018 33,80 – 36,995
16 april 2018 35,20 – 36,00
19 april 2018 36,70 – 37,57
20 april 2018 36,80 – 37,32
23 april 2018 36,50 – 37,20
24 april 2018 36,015 – 37,00
25 april 2018 35,50 – 36,50
26 april 2018 35,70 – 37,50

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group

Telefon: +46 708-19 43 00

E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.se  

John Womack, Ansvarig för Investor Relations

Telefon: +46 706-78 24 99

E-post: john.womack@bygghemmagroup.se 

www.bygghemmagroup.com 

Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april, kl. 20.00 CEST. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. 

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


[1] Med ”Huvudägarna” avses (i) FSN Capital GP IV Limited, som agerar i egenskap av komplementär (med begreppet avses motsvarigheten till engelskans General Partner) för och på uppdrag av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P., (ii) FSN Capital GP V Limited som agerar i egenskap av komplementär för och på uppdrag av FSN Capital V L.P., FSN Capital V (B) L.P. och FSN Capital V Invest L.P., och (iii) FSN Capital Growth GP Limited som agerar i egenskap av komplementär för FSN Capital Project Growth Co-Investment L.P.

Prenumerera

Dokument & länkar