Slutligt pris i Bygghemma Groups börsintroduktion fastställs till 47,50 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Varken detta pressmeddelande eller någonting som ingår häri ska utgöra grund för eller förlitas på i samband med något erbjudande eller åtagande överhuvudtaget i någon jurisdiktion. Erbjudandet kommer att lämnas, och varje investerare bör fatta sitt investeringsbeslut, uteslutande på basis av informationen som finns i prospektet som publicerats av Bolaget i anslutning till Erbjudandet. Kopior av prospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.bygghemmagroup.com.

Pressmeddelande 27 mars 2018


Erbjudandet i korthet:

  •  Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 47,50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på Bygghemma Group om cirka 5 100 miljoner kronor efter Erbjudandet slutförts.
  •  Erbjudandet omfattade 29 647 660 aktier, varav 7 368 421 nya aktier emitterades av Bolaget. Återstående 22 279 239 aktier erbjöds av befintliga aktieägare i Bolaget i enlighet med vad som framgår av prospektet[1]. Erbjudandet av nya aktier har tillfört Bygghemma Group en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 321 miljoner kronor.
  • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer FSN Capital Shareholders[2] erbjuda Sole Global Coordinator (definieras nedan), såsom företrädare för Managers (definieras nedan), en möjlighet att köpa ytterligare upp till 4 426 723 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15% av antalet aktier i Erbjudandet
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 1 620 miljoner kronor, motsvarande cirka 32% av det totala antalet aktier i Bygghemma Group efter Erbjudandet.
  •  Genom Erbjudandet har cornerstone-investerarna – Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och Creades – åtagit sig att förvärva 5 263 157 aktier i Erbjudandet motsvarande 250 miljoner kronor.
  •  Efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer de största aktieägarna i Bygghemma Group inkludera FSN Capital Shareholders (cirka 50% av aktierna), Ledningsgruppen (cirka 10% av aktierna), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (cirka 3% av aktierna) och Creades (cirka 2% av aktierna).
  •  Handel i Bygghemma Group-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 27 mars 2018 under kortnamnet ”BHG” och likviddagen är beräknad till den 29 mars 2018.

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group:

“Vi är väldigt nöjda med det stora intresse som har visats för Bygghemma Group under noteringsprocessen och över vår starka ställning som den största onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi ser fram emot att fortsätta växa och utveckla Bolaget, nu i en noterad miljö.”

Henrik Theilbjørn, Styrelseordförande i Bygghemma Group:

”Bygghemma Group har etablerat en ledande nordisk plattform och har stor potential för såväl betydande organisk som förvärvsdriven tillväxt samt förbättrat resultat de kommande åren. Bolaget är inriktat på en stor och attraktiv marknad under digital transformation där det har en tydlig marknadsledande position online. Vi ser nu fram emot att fortsätta skapa värde i en noterad miljö och välkomnar alla nya aktieägare att följa oss in i en spännande framtid för Bolaget.”

Peter Möller, Partner, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital Shareholders):

“Bygghemma Group är verksamt på en snabbväxande marknad där det har etablerat en stark position som den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. De senare åren har Bolaget genomfört ett flertal viktiga strategiska initiativ, gjort tilläggsförvärv och stärkt sin marknadsposition. Vi ser fram emot att fortsätta stödja Bolaget och delta i utvecklingen av Bygghemma Group, nu i en noterad miljö.”

Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter till konsumenter i Norden[3]. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett[4] produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Försäljningen sker främst online och de flesta beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund.

Under 2015-2017 växte nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 44%, och den justerade EBITA-marginalen ökade från 2,5% 2015 till 5,0% 2017. Under 2017 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 miljarder kronor och en justerad EBITA om 197,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 5,0%. Nettoomsättningen proforma för 2017, vilken inkluderar förvärv genomförda under 2017, uppgick till 4,4 miljarder kronor.

Sedan starten 2006 har Bygghemma Group utökat sitt produktsortiment, gjort betydande operationella investeringar och breddat sin geografiska närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Per den 1 januari 2018 kompletteras Bolagets webbutiker av 72 showrooms, kundtjänst och säljare. Bolagets huvudkontor ligger i Malmö (Sverige) och Koncernen hade under 2017 i medeltal 812 anställda.

Om FSN Capital

Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare svenska investeringar finns Actic, Troax, Kjell & Company, Holmbergs and CTEK. För mer information, se www.fsncapital.com.

Rådgivare

Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner (“Sole Global Coordinator”). SEB och Berenberg är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, “Managers”).

Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna avseende svensk och amerikansk lag. Cederquist är legal rådgivare till Managers avseende svensk lag och Latham & Watkins är legal rådgivare till Managers avseende amerikansk lag.

White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna avseende finansiering, och Linklaters är legal rådgivare till SEB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group

Telefon: +46 708-19 43 00

E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.se 

John Womack, Ansvarig för Investor Relations

Telefon: +46 706-78 24 99

E-post: john.womack@bygghemmagroup.se 

www.bygghemmagroup.com 

Denna information är information som Bygghemma Group First AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08:30 CET den 27 mars 2018.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Managers komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Managers i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bygghemma Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bygghemma Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bygghemma Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bygghemma Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bygghemma Groups aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bygghemma Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


[1] Se tabell under avsnittet ”Ägarstruktur” på sidan 111 i prospektet.

[2] FSN Capital GP IV Limited, som agerar i egenskap av komplementär (med begreppet avses motsvarigheten till engelskans General Partner) för och på uppdrag av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P. (”FSN Capital IV”), (ii) FSN Capital GP V Limited som agerar i egenskap av komplementär för och på uppdrag av FSN Capital V L.P., FSN Capital V (B) L.P. och FSN Capital V Invest L.P. (”FSN Capital V”), och (iii) FSN Capital Growth GP Limited som agerar i egenskap av komplementär för FSN Capital Project Growth Co-Investment L.P. (tillsammans “FSN Capital Shareholders” eller “Huvudägarna”).

[3] Bolagets bedömning med stöd av analys som utförts av Arthur D. Little baserat på intäkter inom onlinemarknaden för hemförbättring i Norden under 2016. Beräkningarna är baserade på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar samt uppskattningar gjorda kring marknadsstorlek och andel onlineförsäljning. Analysen exkluderar moms. Bygghemma Group inkluderar försäljning för följande bolag: Bygghemma (Sverige, Norge, Danmark), Chilli (Sverige, Norge), Trademax (Sverige, Norge, Danmark, Finland), United Web, Stonefactory, Linoleumkompaniet, Kodin1, Taloon, Netrauta, Talotarvike, Polarpumpen, Vitvaruexperten, Golvpoolen, Furniturebox, My Home, Frej Jonsson samt WeGot.

[4] Baserat på ett produktutbud med cirka 250 000 artiklar inom DIY och cirka 50 000 artiklar inom heminredning.