Penser Access: C.A.G Group – Starkt kvartal trots svåra förutsättningar

C.A.G levererade 140 Mkr i intäkter under Q2 vilket var 1% bättre än vårt estimat. Tillväxten yoy landade på 12%, där mer än hela tillväxten (20%) var hänförlig till förvärv (Consoden som konsolideras fr.ån Q1 2020 och Engvall Security från Q3 2019), vilket betyder att den organiska tillväxten var fortsatt negativ (-8%). Antalet anställda vid kvartalets utgång var 318 st, vilket är något färre vs Q1 då man var 321 st.

Den justerade EBIT-marginal landade på hela 10,6% vilket var väsentligt över vårt estimat om 3,2%. Marginalen påverkades positivt med 3,1 procentenheter av temporärt sänkta arbetsgivaravgifter, en effekt som inte kommer följa med in i H2 utifrån de myndighetsbeslut som gäller idag. Även justerat för detta var dock personalkostnaderna knappt 4% lägre än väntat. Övriga kostnader var sammantaget i linje med förväntan.

Vi justerar upp EBIT-estimatet för 2020 till följd av utvecklingen under Q2 men bibehåller i stort estimaten för 2021-2022. Efter 2020 förväntar vi oss att den organiska tillväxten tar fart, och vi vill se att så sker innan vi är beredda att skruva upp prognoserna. På sikt kan också högre marginal motivera högre värde. Vårt motiverade värde per aktie kvarstår på 70-72 kr och betyder medelhög potential till låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/cag_20200814.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Prenumerera