Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - juni 2018

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 330 (214)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -778 (-926)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -788 (-939)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,03 (-0,06)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -691 (-1041)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 587 (411)
 • Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 463 (-1 665)
 • Resultatet före skatt uppgick till KSEK -1 483 (-1 691)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,05 (-0,11)
 • Kassaflödet uppgick till KSEK -1 542 (-1 882)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien och en i Finland samt avslutat samarbetet med distributören i Polen.
 • Lagoon, en av världens ledande katamarantillverkare, har valt C-pod som standardutrustning på en av sina nya båtmodeller. Förväntat ordervärde under 2018 är ca 400 000 SEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Bolaget erhöll en mindre order på ett fleetsystem samt utrustning från ett charterföretag i Guadeloupe, Västindien. Ordern är en viktig referens för Bolagets fortsatta försäljningsarbete av fleetsystemet.
 • Bolagets finska distributör lade en tilläggsorder efter mässan i Finland och har totaltlagt order på ca 100 KSEK sedan start.
 • Testtransaktioner genomfördes av kunder i Ryssland för att säkerställa betalningsflödet i samarbetet med det Ryska försäkringsbolaget OSK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EU skickade tillbaka testbetalningarna till banken i Ryssland då de ansåg att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska bankerna.
 • Bolaget anställde en ny säljare med uppdrag att fokusera på den Svenska marknaden med start i augusti.

VD HAR ORDET 

I augusti började en ny säljare som skall fokusera på Sverige och öka Bolagets närvaro ute hos återförsäljare och installatörer.

Den ökade försäljningen under kvartalet kom främst från en ökad basförsäljning där en mindre del kom från samarbetet med den franska båtförsäkringsförmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY). Försäljningsarbetet hos GSY tog längre tid att komma igång med än planerat och som konsekvens var orderingången från GSY inte i linje med vad vi förväntade oss i andra kvartalet. GSY är nu igång med försäljningsarbetet och vi ser fram emot de kommande mässorna i Frankrike med start i september.

Under det andra kvartalet genomfördes testbetalningar i samarbetet med det ryska försäkringsbolaget OSK. Testbetalningar är banktransaktioner från ett fåtal kunder hos OSK som genomförs för att säkerställa att betalningsflödet fungerar innan OSK går ut till deras samtliga båtförsäkringskunder. Ett fungerande betalningsflöde är en förutsättning för att samarbetet skall träda i kraft. Flera testbetalningar har genomförts sedan 2015 för att kontrollera att samtliga villkor och regler hos myndigheter i Ryssland och EU har varit uppfyllda. De testbetalningar som genomfördes under andra kvartalet stoppades i EU och skickades tillbaka till banken i Ryssland då myndigheterna i EU ansåg att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska bankerna.

De berörda instanserna anser nu att de har genomfört de nödvändiga ändringarna som EU begärt och i början av september avser OSK och den ryska banken att genomföra nya testbetalningar med förhoppning om att dessa uppfyller EUs krav.

Bolaget väntar på ett flertal större affärer inklusive men inte uteslutande, Lagoon, GSY samt OSK. Om Bolaget inte får en större order i närtid kommer Bolaget ha ett kapitalbehov. Bolagets huvudägare har åtagit sig att, om behov uppstår, låna Bolaget kapital med syfte att förlänga tiden att motta order. Vid händelse av att de större affärerna drar ut på tiden ytterligare kommer Bolaget att vara i behov av kapitaltillskott.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 330 (214) motsvarande en ökning med 54%. Den ökade omsättning är främst driven av en större produktförsäljning. Rörelseförlusten minskade för perioden till KSEK -788 (-939) främst drivet av ökade intäkter från produktförsäljningen.

Nu kraftsamlar vi för en händelserik höst där vi har som mål att lansera två nya produkter samt säkerställa leverans mot större order.

Magnus Söderberg

VD, C Security Systems AB (publ)

Kort om C Security Systems AB


C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Aktien


Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i C Security Systems till 30 270 192 stycken och antalet aktieägare till 822 stycken. Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport

C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2018 den 30:e november 2018. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

31 augusti 2018
C Security Systems AB
Styrelsen

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja webbbaserade larm- och övervakningssystem för den globala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar