Kommuniké från extra bolagsstämma i C Security Systems AB (publ.)

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 22 juli 2020 hållit extra bolagsstämma i företagets lokaler i Solna, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Uppköpet av Spåra Group godkändes enhälligt.

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag att förvärva samtliga utestående aktier, optioner och konvertibler i Spåra Group AB genom en riktad nyemission till aktie-, options- och konvertibelägare i Spåra Group AB. Det noterades att aktieägare i Spåra Group AB representerande 99,97% av antalet aktier har tackat ja till erbjudandet, liksom optionsägare representerande 100% av antalet optioner samt konvertibelägare representerande 99,78% av antalet konvertibler.

Utgivande av teckningsoptioner till VD.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om utgivande av optioner till bolagets VD Jacob Lundberg. 

Förändring av styrelsen.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att utöka styrelsen genom att välja in Stefan Hultberg och Olle Nordlander i styrelsen samt att Jacob Lundberg avträder såsom styrelseledamot.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon

070-598 01 75 eller e-post: ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB (publ.)

C Security Systems AB utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt och är framtaget för fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod och är främst avsedda för fritidsbåtar. 

Prenumerera