• news.cision.com/
  • C Security/
  • Styrelsen i C Security Systems AB (publ) beslutar om riktad emission och kreditlimit för fortsatt expansion och produktutveckling.

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) beslutar om riktad emission och kreditlimit för fortsatt expansion och produktutveckling.

Report this content

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 10 november 2020 beslutat om en riktad nyemission om högst 34 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs maximalt 9 180 000 kronor före emissionskostnader.

Ett tiotal institutionella och kvalificerade privata investerare har tecknat sig i den riktade emissionen. Förutom emissionen har Bolaget även erhållit en kreditlimit på 10 000 000 kronor före kreditkostnader.

Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts av bolagets styrelse till 0,27 kronor per aktie, vilket motsvara en rabatt om ca 15% baserat på ett vägt genomsnitt de senast 30 dagarna.

  • Vi är mycket nöjda med det förtroende och intresse som de nya aktieägarna visat företaget. Förutom finansiellt starka och långsiktiga ägare så knyter vi även till oss personer med djupa kunskaper och erfarenheter inom bland annat telecom och internationella affärer, vilket kommer hjälpa oss att förverkliga våra expansionsplaner, säger Jacob Lundberg, VD för C Security Systems AB.

Riktade emissionen

Styrelsen har med stöd från bemyndigandet från bolagsstämman den 10 november 2020 beslutat om en riktad nyemission av högst 34 000 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om maximalt 476 000 kronor. Vid full teckning kommer bolaget tillföras

9 180 000 kronor innan emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts av bolagets styrelse i samråd med institutionella rådgivare.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om maximalt 17,3% i förhållande till antalet aktier i bolaget och efter den riktade emissionen kommer antalet aktier uppgå till maximalt 196 463 512 aktier.

Kreditlimiten på 10 MSEK är giltig t.o.m 31 december 2021.Limitkostnaden och utnyttjad kredit löper med marknadsmässiga villkor.

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdagen för utdelning efter det att den riktade emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Syftet med beslutet om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget genom nya institutionella och långsiktiga kvalificerade privata investerare samt utnyttja möjligheten att snabbt och effektivt anskaffa kapital och säkerställa lånemöjligheter för Bolaget. Det skapar goda förutsättningar för att accelerera produktutveckling och marknadsexpansion.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

Denna information är sådan som C Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-29 17:01 CET.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon
0705 980 175 eller e-post:
ir@c-pod.se

C Security Systems AB med dotterbolag utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärkena C-pod och Spåra.