Bolagsstämma i C Technologies AB (publ)

Bolagsstämma i C Technologies AB (publ) Vid dagens bolagsstämma informerade VD Christer Löwgren om de fyra hörnpelare, som C Technologies' strategi vilar på. Vidare informerades stämman om den stora marknadspotential, som utvecklingen av Bluetooth, WAP och tredje generationens mobiltelefoni utgör för bolaget. Beslut fattades om val av nya styrelseledamöter och revisor, utställande av optioner, emissionsbemyndigande för styrelsen och genomförande av split (10:1). VD Christer Löwgren kommenterade i sitt anförande några korta fakta från 1999. Han nämnde det faktum att ¼ av omsättningen kan relateras till USA, vilket bekräftar att bolaget nu har fått fotfäste på den amerikanska marknaden. Per den sista mars i år uppgick det totala antalet aktieägare till 2.666 och totalt antal aktier till 4.003.602. Av dessa uppskattas över 20 procent finnas hos utländska ägare. Den legala strukturen berördes av VD Christer Löwgren. C Technologies består idag, förutom av moderbolaget, av fyra dotterbolag: Anoto AB, elektronisk inskrivning, WeSpot AB, smarta kameror, C Technologies US Inc., försäljnings- och marknads-föringsbolag i USA samt C Tech Intressenter AB, hantering av optionsprogram för anställda. C Technologies' moderbolags verksamhet fokuserar på inläsningsteknik. VD betonade vidare C Technologies' strategi, som han omnämnde i form av fyra hörnpelare: fokus på licensieringsaffärer inom högvolymapplikationer, aggressiv patentering, fokus på FoU (kostnadsreduktion, miniatyrisering och ökade integrerings-möjligheter) samt fortsatt kompetensuppbyggnad. Marknadspotentialen för C Technologies' produkter är stor. Fokus kommer att läggas på applikationer runt Bluetooth, WAP samt tredje generationens mobiltelefoni. Vid dagens bolagsstämma i C Technologies AB fattades beslut i bl a följande ärenden: Bolagsstämman antog valberedningens förslag om tre nya medlemmar till styrelsen, nämligen Urban Jansson, Christer Johansson och Örjan Johansson. Till ny revisor utsågs Per-Arne Pettersson, Arthur Anderson AB, Malmö. "Vi är mycket glada för den nya styrelsen som än mer kommer att öka farten i verksamheten och som ger bolaget den börserfarenhet som krävs. Komplettering i form av ytterligare någon individ med tung industriell erfarenhet kan komma att ske under hösten", säger Christer Fåhraeus, huvudägare i C Technologies AB. Christer Johansson har mer än trettio års erfarenhet av försäljning och marknadsföring i konsumentelektronikbranschen och är idag arbetande styrelseordförande i Thomson Multimedia. Urban Jansson har lång och bred börserfarenhet och har tidigare bl.a. varit VD för Ratos. Ericssons styrelserepresentant Mats Lindoff avgick och ersattes av Örjan Johansson, Director and General Manager Bluetooth, Ericsson Mobile Communications AB. Stämman beslöt vidare att anta ny bolagsordning med anledning av de ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) som trätt i kraft den 1 januari 1999 och enligt vilken styrelsen föreslagit ändringar i §§ 7, 8, 9 och 10. Ändringarna innebär bl a att revisor utses för fyra år (§ 7), att kallelse skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri (§ 9), samt vissa formella justeringar i §§ 8 och 10. Vidare antogs styrelsens förslag att bestämmelsen i § 5 om akties nominella belopp skall ändras så att varje akties nominella belopp genom s.k. split (10:1) blir 2 öre. Beslut togs att godkänna styrelsens förslag till emission av 2.250.000 skuldebrev (efter split 10:1) med avskiljbara teckningsoptioner. Emissionen ska riktas till dotter-bolaget C Tech Intressenter AB, vilket i sin tur skall få överlåta teckningsoptionerna till anställda i C Technologies AB (publ). Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om kontant nyemission under marknadsmässiga former av högst 5.000.000 aktier (efter split 10:1) om nominellt 100.000 kronor, riktad till allmänheten och institutioner i samband med notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Styrelsens motiv till förslaget var att inför planerad O-listenotering skapa förut-sättningar för en bättre handel med aktierna genom en ägarspridning och anskaffande av en institutionell ägarbas, samt att underlätta finansiering av rörelsen för bolagets fortsatta expansion. Dessutom erhåller bolaget en finansiell handlingsberedskap för eventuella kompletterande förvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 11,1% av kapital och röster. Styrelsen i C Technologies AB (publ) För ytterligare information, v.v. kontakta Nils Ljung Christer Löwgren Styrelseordförande VD C Technologies AB C Technologies AB 08-634 66 27 046-286 58 65 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologieskoncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet.C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ANOTO AB grundades i Lund, Sverige, i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Företaget fokuserar på forskning och utveckling, marknadsföring av ANOTO-teknikens olika möjligheter, och på att skapa en standard för digitala papper. Anoto gick tidigare under namnet Iconizer. Dotterbolaget WeSpot AB, etablerat 1999, är engagerat i konceptutveckling och kommersialisering av bildbehandlingsbaserad, kostnadseffektiv s.k. intelligent övervakning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01310/bit0002.pdf

Dokument & länkar