C Technologies noteras på O-listan och genomför en nyemission

C Technologies noteras på O-listan och genomför en nyemission C Technologies AB (publ) har ansökt om och godkänts för notering vid OM Stockholmsbörsens O-lista. I samband med detta kommer institutionella investerare och allmänhet inbjudas till teckning av aktier i bolaget. Handelsbanken Investment Banking är finansiell rådgivare och emissionsbank i transaktionen. Erbjudande och notering i korthet Emisssionskurs. Förväntas fastställas i intervallet 120-150 kronor per aktie jämte courtage. Emissionskurs avser pris efter genomförd split 10:1. Den slutligen fastställda emissionskursen till allmänheten kommer högst att uppgå till 165 kronor per aktie. Anmälningsperiod. 17 maj till 25 maj för allmänheten samt 17 maj till 26 maj för institutionella investerare. Första noteringsdag. Omkring den 16 juni på OM Stockholmsbörsens O-lista. Dessförinnan är bolaget inofficiellt noterat på Nya Marknaden. Prospekt och anmälningssedel. Prospektet kommer att offentliggöras omkring fredagen den 12 maj. Prospekt och anmälningssedel kan rekvireras från något av: Handelsbankens kontor, Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se/borsintroduktioner, C Technologies hemsida www.ctechnologies.se. Erbjudande C Technologies AB (publ) har beslutat att inbjuda institutionella investerare och allmänheten till teckning av aktier i bolaget. Erbjudandet omfattar högst 3 500 000 aktier inklusive övertilldelningsoption, och beräknas tillföra C Technologies högst 525 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader (beräknat utifrån en emissionskurs om 150 kr per aktie). Under förutsättning att samtliga aktier tecknas kommer erbjudandet att motsvara cirka 7,8 procent av kapital och röster i C Technologies efter föreliggande nyemission. Motivet till erbjudandet är att inför O-listenoteringen skapa förutsättningar för en bättre handel med aktierna genom en ytterligare ägarspridning och anskaffandet av en bred institutionell ägarbas samt finansiering av bolagets fortsatta expansion. Dessutom erhåller C Technologies en finansiell handlingsberedskap för eventuella kompletterande förvärv samt en stark finansiell ställning som är en styrka i diskussioner med större kunder. Emissionskursen för aktierna kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande bland insti-tutioner och förväntas ligga i intervallet 120-150 kronor per aktie efter genomförd split 10:1. Den slutligen fastställda emissionskursen till allmänheten kommer högst att uppgå till 165 kronor per aktie. Det fastställda priset kommer att offentliggöras omkring den 29 maj 2000. Notering på O-listan Förutom beslutet att öka ägarspridningen har C Technologies även ansökt om och godkänts för notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Handeln med aktien på O-listan beräknas påbörjas omkring den 16 juni 2000. C Technologies aktie har sedan den 15 mars 2000 handlats inoffi-ciellt på Nya Marknaden. Handeln med företagets aktier kommer att fortgå på Nya Marknaden under anmälningsperioden. C Technologies - framtidsutsikter C Technologies är ett ungt, svenskt "high-tech" företag inom IT-sektorn, med en avancerad teknologi och kunskap. Bolaget besitter spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Bolaget har utvecklat en unik teknologiplattform och sett möjligheterna att applicera tekniken på användbara produkter såsom en bläckpenna och ett läsöga. Fram till början av år 2000 var C Technologies mest kända för läspennan C Pen. Framtiden visar på goda affärsmöjligheter inom ett stort antal andra områden, där C Technologies har högt ställda mål och spännande planer för alla bolag inom koncernen, d v s C Technologies, Anoto och WeSpot. En stor potential finns i att integrera koncernens teknik i andra produkter, t ex via licensaffärer och OEM-avtal med tillverkare av mobiltelefoner och handhållna datorer. Att teknologin har kommersialiserats påvisas av att en omsättning om cirka 50 mkr uppnåddes redan under 1999. C Technologies kopplar samman den normala, synliga världen med den digitala. Med en unik teknologi, en stark patentportfölj och patentstrategi, spetskompetens bland medarbetare, fokus på marknadsaktiviteter och en vinnande kultur, har bolaget en mycket gynnsam position för fortsatt kraftfull tillväxt. Alla generationer, unga som gamla, kommer att kunna dra nytta av C Technologies teknik. En teknik som kan vara svår att förstå, men som är enkel att använda. -Frågan man kan ställa sig är: kan en digital bläckpenna bli ett lika självklart val som en vanlig bläckpenna? Möjligheterna är obegränsade, marknadspotentialen stor. För mer information, v.v. kontakta: Christer Löwgren Christer Fåhraeus VD vVD C Technologies AB C Technologies AB +46 46 286 58 50 +46 46 286 58 50 0708 28 65 10 0708 59 53 14 C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet.C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ANOTO AB grundades i Lund, Sverige, i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Företaget fokuserar på forskning och utveckling, marknadsföring av ANOTO-teknikens olika möjligheter, och på att skapa en standard för digitala papper. Anoto gick tidigare under namnet Iconizer. Dotterbolaget WeSpot AB, etablerat 1999, är engagerat i konceptutveckling och kommersialisering av bildbehandlingsbaserad, kostnadseffektiv s.k. intelligent övervakning ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar