Delårsrapport Januari - September 2001

C Technologies inbjuder till Telefonkonferens 2001-11-08 kl 13:00 Delårsrapport Q3 - 2001 presenteras och tillfälle ges till frågor Närvarande: Mats Lindoff, VD, C Technologies AB Christer Fåhraeus, VD Anoto AB Tel: +44 (0)20 8781 0598 Kodnamn: C Technologies För inspelad version: Tel: +44 (0)20 8288 4459 Kod: 636 832 (tillgänglig under fem arbetsdagar) Delårsrapport Januari - September 2001 · Omsättningen ökade med 104% till 113 (55) Mkr. · Resultat före skatt uppgick till -282 (-76) Mkr. · Likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 142 Mkr. · C Technologies har tagit sin hittills största order och etablerat det första partnerskapet som enligt strategiskt beslut inriktar försäljningen av C-Pen mot stora marknader och effektiva försäljningskanaler. · Dotterbolaget WeSpot har säkrat sitt första kommersiella kontrakt. · Styrelsen föreslår att dotterbolaget Anoto skall göras helägt genom förvärv av Ericssons 30%-iga minoritetsandel mot betalning i egna aktier. Ericsson blir därefter C Technologies störste ägare. · Styrelsen föreslår att en riktad nyemission (övertecknad och redan placerad) på 450 Mkr genomförs i C Technologies. Verksamheten C Technologies är ett högteknologiskt innovationsföretag inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. C Technologies- koncernen är numera mest känd för Anoto konceptet. Dotterbolaget Anoto har skapat en global de facto standard, som förenar penna och papper med den digitala världen. Anoto presenterade under förra året sin teknologi för en elektronisk penna med tillhörande papper, som bl a gör det möjligt att skicka handskrivna e-mail och göra elektroniska beställningar. De första produkterna relaterade till Anoto konceptet förväntas bli tillgängliga på marknaden under början av år 2002. Under tredje kvartalet har Anoto inlett samarbeten avseende japanbaserade Matsushita/ Panasonic, Hitachi (bildbehandling) och Cap Gemini Ernst & Young (mobila affärslösningar). Under första halvåret initierade Anoto samarbeten med bl a japanbaserade Mitsubishi Pencil och Pilot samt A.T. Cross och Sanford i USA (pennor), Kokuyo (papper), Daigo och Nippecraft Ltd i Singapore (kalendrar), Cybird (mobila tjänster) samt indonesiska Tjiwi Kimia, John Dickinson UK (papper) och slutligen också med mobiltelefonoperatörna BT Wireless, Telefónica Móviles, Europolitan Vodafone och Sonera. Ericsson presenterade i juni Chatpen, den digitala pennan med Anoto funktionalitet. Vissa för Anoto väsentliga samarbeten, hålls konfidentiella tills vidare av sekretess- och konkurrensskäl hos våra samarbetspartners. För Anoto innebär alla dessa samarbeten strategiskt viktiga och nödvändiga steg i etableringen av bolagets affärsmodell. Inom Anoto pågår f.n. prototypproduktion i samma utrustning som senare kommer att användas för massproduktion. Anoto systemet testas just nu hos Europolitan Vodafone. C Technologies produkter bygger på en integration av digital kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda. Ett av C Technologies mål är att etablera sin nya teknologiplattform på den globala marknaden, vilket ska uppnås genom olika licens- och OEM- samarbeten och genom försäljning av egna produkter. Under tredje kvartalet har C Technologies tecknat sin största order hittills genom avtal med koreanska Fusion Road, vilket också är det första partnerskapet inom ramen för C Technologies nya strategi att fokusera försäljningen av C-Pen mot stora marknader och lönsamma försäljningskanaler. Ordern bedöms motsvara 60 Mkr omsättning under en sex- månadersperiod. Den första ordern relaterad till den ovannämnda teknologiplattformen erhölls under kvartalet från C-Channel, ett schweiziskt bolag specialiserat på IT lösningar för bank och finans. Tidigare under året tog C Technologies ett första viktigt steg in på den prioriterade PC marknaden genom att inleda ett samarbete med världsledande laptoptillverkaren Acer om en planerad lansering av Magic Stick som standardtillbehör till PC Notebooks. Inom dotterbolaget WeSpot utvecklas projektet med övervakningskameror som digitalt analyserar skillnader i bilder och varnar om något ovanligt sker. Under tredje kvartalet lanserade WeSpot en ny övervakningskamera med förbättrad prestanda, betydligt lägre tillverkningskostnad och bara hälften så stor som sin föregångare. WeSpot säkrade vidare sitt första kommersiella kontrakt med Overhead Door Corporation (Sanwakoncernen) avseende en dörröppnarapplikation. Under januari-september har sammanlagt 131 nya patentansökningar inlämnats, varav 116 i dotterbolaget Anoto. Härav avser 47 respektive 39 tredje kvartalet. Vidare har moderbolaget under första kvartalet förvärvat ett viktigt patent. Vid periodens slut uppgår totala antalet patentansökningar till 344, varav 8 hittills blivit godkända. Fakturering och resultat Faktureringen uppgick under januari-september till 113 Mkr jämfört med 55 Mkr motsvarande period föregående år, vilket är en ökning med 104%. Av omsättningen är 50% (60%) hänförbar till C-Pen-försäljning medan återstoden avser OEM- & licensförsäljning, kontrakterade konsultarbeten samt komponentförsäljning. Faktureringen av C-Pen har därmed ökat med 72% under perioden, jämfört med motsvarande period föregående år. Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 30 Mkr (föregående år 19 Mkr), varav C-Pen står för 71% (72%). Rörelseresultat januari-september för C Technologies-koncernen blev -417 (-114) Mkr, varav -154 (-55) Mkr för tredje kvartalet, och förklaras i betydande omfattning av en under första halvåret accelererad satsning på dotterbolaget Anoto, motiverad av den synnerligen positiva respons bolaget fått inte minst i form av ett antal nya samarbetspartners. Resultat före skatt januari-september uppgick till -282 (-76) Mkr, varav -124 (-46) under det tredje kvartalet. Finansiering, likviditet och kassaflöde Vid periodens slut uppgår koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till 142 Mkr mot 421 Mkr vid årets början respektive 511 Mkr vid utgången av motsvarande period föregående år. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 169 Mkr mot 503 Mkr (438 Mkr efter justering för förändrad redovisningsprincip) vid årets början respektive 587 (538 Mkr efter justering) vid utgången av motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en soliditet på 50% (00-09-30: 90%). Eget kapital har under januari-september påverkats med -65 Mkr som en följd av byte av redovisningsprincip (not 3). Investeringar Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 49 (21) Mkr varav 20 (18) Mkr avser immateriella anläggningstillgångar. Härav avser 19 respektive 8 Mkr investeringar under årets tredje kvartal. Moderbolaget Moderbolagets omsättning under januari-september uppgick till 95 (61) Mkr, varav 21 (19) Mkr avser tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -123 (-58) Mkr, varav -49 (-22) Mkr avser tredje kvartalet. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 01-09-30 till 69 Mkr mot 498 Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2000, med undantag av följande: Med verkan fr o m 2001-01-01 tillämpar koncernen Redovisningsrådets rekommendation 15 (RR15), vilken behandlar redovisning av immateriella tillgångar. RR15 innebär i korthet att utgifter för forskning kostnadsförs löpande, medan utgifter för utveckling aktiveras som en immateriell tillgång. Avskrivningsplaner om 5 år påbörjas fr o m marknadsintroduktion av respektive produkt. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Aktiedata C Technologies aktie noteras på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Per 01-09-30 uppgick antalet aktier till 45.393.870, vartill kommer 2.880.800 utestående teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning av befintliga aktier med 6,3%. Ägarstruktur Antalet aktieägare var per 01-09-30 drygt 15.400 st. Andelen utländskt ägande uppgick till 28%. De största aktieägarna per samma datum framgår av tabellen nedan. Ägare Antal aktier Andel av kapital/röster Christer Fåhraeus 7.152.870 16% State Street Bank & Trust Co., 5.445.040 12% USA Ericsson Mobile Communications 3.466.670 8% AB Metallfinans 1.731.700 4% SEB Private Bank, Luxemburg 966.730 2% SEB Fonder 950.115 2% Övriga 25.680.745 56% Totalt 45.393.870 100% Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Styrelsen föreslår att Anoto görs till helägt dotterbolag genom att C Technologies förvärvar Ericssons samtliga Anoto aktier mot betalning i C Technologies aktier. Vidare föreslår styrelsen att C Technologies samtidigt genomför en riktad nyemission om 450 Mkr till större ägare och institutionella investerare, bl.a. Ericsson, Capital Group, 4:e AP- fonden, Skandia fonder och Robur fonder. Dessa båda förslag är villkorade av godkännande av extra bolagsstämma den 19 november. Aktierna i den riktade nyemissionen emitteras till en kurs av SEK 26:-, vilket innebär att 17.307.692 nya aktier ges ut. Dessa motsvarar c:a 23 procent av det totala aktiekapitalet i C Technologies efter ovannämnda transaktioner. C Technologies tre största aktieägare efter såväl nyemission som förvärv av aktier i Anoto skulle därmed vara Ericsson (24 %), Capital Group (12 %) och Christer Fåhraeus (9 %). Anotos tidigare planerade riktade nyemission till bland andra det mexikanska konsortiet Penmex har avbrutits. Även det industriella samarbetet med Penmex har sagts upp. Utsikter C Technologies C Technologies har nu färdigställt ett antal produkter som har lanserats eller kommer att lanseras på marknaden. Målsättningen är att lägga distribution och försäljning hos ett begränsat antal större partners. Nya projekt som påbörjats eller startas upp kommer att drivas tillsammans med kunder som exempelvis Acer. Detta, och synergieffekter i och med den nya strukturen, innebär att C Technologies kommer att reducera kostnadsmassan gradvis till c:a 6 Mkr per månad med full effekt under första halvåret 2002. Intäkterna kommer främst från C Pen 600/800, C Pen 10 samt OEM-projekt med stora kunder som Acer och Ericsson. Prognosen att uppnå positivt kassaflöde under första halvåret 2002 står fast. Anoto Anoto har varit inne i slutfasen av en intensiv period för att färdigställa system och penna 1.0, vilket möjliggjort leverans till de första kunderna i tid. Detta innebär att kostnadsmassan kan reduceras till att från och med Q2 2002 ligga på c:a 25 Mkr per månad. Anoto kommer att fr.o.m. början av 2002 ha de första intäkterna, med tyngdpunkt på pennlicenser, PC mjukvarulicenser, utvecklingskit samt servermjukvara till operatörer och företag. På längre sikt är ledningens bedömning att huvuddelen av intäkterna kommer från vinstdelningen av våra partners tjänsteintäkter. Anoto konceptet testas i Europolitan Vodafones nät med målsättning att köra kommersiella fullskaletester med början under Q4 2001. Prognosen att uppnå positivt kassaflöde under första halvåret 2003 står fast. Ny struktur Genom att Anoto föreslås bli helägt dotterbolag kommer översyn av legal och operativ struktur att ske inom koncernen, för maximalt tillvaratagande av synergieffekter. Som en konsekvens av detta kommer Christer Fåhraeus av styrelsen att utses till koncernchef senast i samband med ordinarie bolagsstämma i april 2002, till vilken styrelsen dven kommer att föreslå ett namnbyte på moderbolaget till Anoto AB. Lund den 8 november 2001 Mats Lindoff Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för år 2001 offentliggörs 2002-02-15. Bolagsstämma år 2002 kommer att äga rum 2002-04-24. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00110/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00110/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar