Extra Bolagsstämma i C Technologies AB

Extra Bolagsstämma i C Technologies AB C Technologies kallar till extra Bolagsstämma den 19 november 2001 kl 15.00 på Grand Hotel, Bantorget i Lund För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2001, dels anmäla sig till C Technologies senast tisdagen den 13 november 2001 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till C Technologies på adress Scheelevägen 15, 223 70 Lund, per fax 046-540 10 01, per e-mail jb@cpen.com, eller per telefon 046-540 10 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 9 november 2001. Utöver ordinarie frågor innehåller dagordningen följande frågor: · Godkännande av beslut om apportemission · Godkännande av beslut om riktad nyemission · Godkännande av beslut om teckningsrätt för styrelseledamot · Den fulla kallelsen bifogas För mer information; v.v. kontakta: Mats Lindoff Birgitta Plyhm Koncernchef 0702-073632 C Technologies AB 046-540 10 05 C Technologies AB (publ) grundades 1996 och är ett svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen® som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. Pennan läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst, alternativt via kabel, till PC. Vidare kan man översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder med hjälp av C-Pen. C Technologies Group, där också dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB ingår, har idag ca 320 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). För mer information: www.ctechnologies.se C TECHNOLOGIES Aktieägarna i C Technologies AB (publ), nedan "C Tech", kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2001 kl. 15.00 i Piratensalen på Grand Hotel, Bantorget 1 i Lund. Anmälan till bolagsstämman För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2001, dels anmäla sig till C Tech senast tisdagen den 13 november 2001 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till C Tech på adress Scheelevägen 15, 223 70 Lund, per fax 046-540 10 01, per e-mail jb@cpen.com, eller per telefon 046-540 10 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 9 november 2001. Styrelsens förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av företagsledningen 8. Godkännande av beslut om apportemission 9. Godkännande av beslut om riktad nyemission 10.Godkännande av beslut om teckningsrätt för styrelseledamot 11.Stämmans avslutande Beslutspunkter P. 8 Godkännande av beslut om apportemission Styrelsen beslutade den 29 oktober 2001, villkorat av bolagsstämmas godkännande, om förvärv genom apportemission av Ericssons andel om 30 procent i Anoto AB. Beslutet innebär att C Tech emitterar 13.825.339 aktier om vardera nominellt 0,02 krona till Ericsson. Teckningslikviden skall erläggas genom att Ericsson tillskjuter samtliga Ericssons 113.250.000 aktier i Anoto. Genom emissionen blir Anoto ett helägt dotterbolag till C Tech. Aktiekapitalet i C Tech ökar genom emissionen med 276.506,78 kronor. Styrelsens beslut är även villkorat av att bolagsstämman godkänner beslutet om nyemission under punkten 9 på dagordningen. P. 9 Godkännande av beslut om riktad nyemission Styrelsen beslutade den 29 oktober 2001, villkorat av bolagsstämmas godkännande, att genom nyemission tillföra C Tech lägst 200.000.000 kronor och högst 450.000.000 kronor genom emission av lägst 6.666.667 och högst 30.000.000 aktier om vardera nominellt 0,02 krona. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, en grupp av C Tech's större aktieägare (Ericsson, Capital Group samt, enligt särskild beslutspunkt nedan, styrelseledamoten Christer Fåhraeus) samt en grupp institutionella placerare (bland andra Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Fjärde AP-fonden, Sjätte AP-fonden, Robur fonder, Länsförsäkringar Liv/Fonder och Banco fonder). Emissionskursen skall motsvara det vägda genomsnittet av betalkursen för C Tech's aktie på Stockholmsbörsen under en period om fem bankdagar från och med den 30 oktober 2001 till och med den 5 november 2001, dock lägst 15 kronor och högst 30 kronor. Om nyemissionen omfattar högsta antalet aktier ökar C Tech's aktiekapital med 600.000 kronor. Styrelsens beslut är även villkorat av att bolagsstämman godkänner beslutet om nyemission under punkten 8 på dagordningen. P. 10 Beslut avseende teckningsrätt för styrelseledamot Styrelsens beslut om nyemission enligt punkt 8 ovan innefattar särskilt beslut om att styrelseledamoten Christer Fåhraeus skall äga rätt att teckna aktier i nyemissionen till ett belopp om högst 50.000.000 kronor. Frågan om teckningsrätt för Christer Fåhraeus omfattas av lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m (Leolagen). För giltigt beslut enligt Leolagen erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens beslut under punkterna 8-10 på dagordningen och övriga bolagshandlingar i anledning av emissionsbesluten kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund med ovan angiven adress från och med den 12 november 2001 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Lund i november 2001 C TECHNOLOGIES AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00410/bit0001.pdf

Dokument & länkar