Kvartalsrapport C Technologies AB

Kvartalsrapport C Technologies AB Januari - mars 2000 * Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 17.948 tkr (3.717) * I februari genomfördes en nyemission om 150 Mkr * Antalet anställda har under kvartalet ökat med 19 personer till 74 personer, motsvarande en ökning om 34 procent * Bolagets aktie noterades på Nya Marknaden den 15 mars Kvartal 1 2000 i sammanfattning (belopp i tkr där ej annat anges) Koncernens omsättning uppgick till 17.948 mot 3.717 för motsvarande period 1999, en ökning med 383 procent. Rörelseresultatet utgjorde - 18.516 (- 6.160) och har främst påverkats av planenligt genomförd offensiv organisationsuppbyggnad. Under februari genomfördes en nyemission på 150 MSEK, i huvudsak riktad till ett begränsat antal institutionella placerare (exv SEB Fonder) samt Ericsson Mobile Communications AB. Kostnaden för emissionen (7,5 Mkr) har förts direkt mot eget kapital och har således ej belastat periodens resultat. Under mars månad utnyttjade Ericsson en del av sin option att öka sin ägarandel i dotterbolaget Anoto genom en riktad nyemission. Emissionen i mars tillförde Anoto 30,8 Mkr. Efter denna emission uppgår moderbolagets ägarandel i Anoto AB till 83 procent och Ericssons till 17 procent. Optionen ger Ericsson rätt att öka sin ägarandel upp till 33,3 procent före utgången av år 2000. Efter ovannämnda emissioner är likviditeten i såväl moderbolaget som koncernen god. Likvida medel vid utgången av kvartalet uppgick till 165.061 i moderbolaget resp. 197.112 i koncernen. Nettoinvesteringarna uppgick under kvartalet till 5.899, varav 5.539 utgjorde nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar. Antalet anställda har under kvartalet ökat med 19 personer till 74 personer, motsvarande en ökning om 34 procent. Merparten av ökningen är hänförlig till dotterbolagen. Bolagets aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden sedan den 15 mars. Under kvartalet har ingåtts ett samarbetsavtal med IBM, varigenom företagets produkter dels fått status som s.k. "Think Pad Proven Products", dels kommer att marknadsföras av IBM direkt. Trots att kvartal 1 normalt sett är det försäljningsmässigt sämsta under året, är periodens omsättning endast 16 procent lägre än under sista kvartalet 1999. Noteras bör då att sista kvartalet inom konsumentelektronik generellt sett brukar uppvisa 2-3 ggr högre försäljning jämfört med årets första kvartal. Efter kvartalets utgång presenterade Anoto AB tillsammans med Ericsson och Time Manager den 6 april i London ett nytt koncept som låter papper och penna kommunicera och samverka med exempelvis datorer och mobiltelefoner. Konceptet möjliggör att direkt kunna skapa en digital kopia av allt som skrivs på papper, vilket öppnar en uppsjö av nya möjligheter. Anoto- tekniken är en kombination av ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsstruktur. Lund den 2 maj 2000 Christer Löwgren Verkställande direktör Nästa rapport, omfattande perioden januari - juni 2000, planeras bli offentliggjord 2000-08-25. För ytterligare information var vänlig kontakta Christer Löwgren 046-286 5865 eller 0708-28 65 10. C Technologies AB (publ) är ett ungt, svenskt IT-företag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC via IR eller Bluetooth. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologieskoncernen har idag ca 75 anställda med huvudkontor i Lund. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Ericsson Mobile Communications, SEB Fonder och Metallindustriarbetareförbundet. C Technologies aktie är noterad på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. ANOTO AB grundades i Lund, Sverige, i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies. Ericsson är betydande minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Företaget fokuserar på forskning och utveckling, marknadsföring av ANOTO-teknikens olika möjligheter, och på att skapa en standard för digitala papper. Anoto gick tidigare under namnet Iconizer. Dotterbolaget WeSpot AB, etablerat 1999, är engagerat i konceptutveckling och kommersialisering av bildbehandlingsbaserad, kostnadseffektiv s.k. intelligent övervakning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01070/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01070/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar