Kallelse till Årsstämma i Camanio Care AB (publ)

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 23 april 2018 kl 10.00, i bolagets lokaler på Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 april 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndagen den 17 april 2018.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis info@camanio.com alternativt per telefon tel.nr.: 08-12 44 88 55. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 17 april, 2018.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 april, 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Kallelse och de handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran kan göras till bolaget på något av ovan angivna sätt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.
 8. Beslut om:

a)     fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)      ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

 1. Beslut om antal styrelseledamöter.
 2. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
 3. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
 4. Fastställande av arvoden åt revisorerna.
 5. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 6. Val av valberedning.
 7. Beslut om emissionsbemyndigande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9 - 14)

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter.

Punkt 10: Föreslås att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 11: Föreslås att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2018 uppgår till 62,500 kr. 

Punkt 12: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Styrelsen föreslår omval av valberedning bestående av Truls Sjöstedt, Sten Hemmingsson och Pia Engholm.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.com. Styrelsens och huvudaktieägarens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.camanio.com från och med 29 mars. 

Stockholm i april 2018

Camanio Care AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD

Telefon: 46 733 93 00 07

E-post:  catharina.borgenstierna@camanio.com

Pia Engholm, Styrelseordförande

Telefon: 46 707 20 15 15

E-post:  pia.engholm@panasari.com

Stockholm, 23 mars 2018

Camanio Care AB (publ)

Styrelsen

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23e mars 2018. 

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar