Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag till Årsstämma i Camanio Care AB (publ) måndagen 23 april 2018 kl 10.00.

Förslag till beslut till punkterna 9–14 i Förslag till dagordning Årsstämma som publicerades 23 mars 2018. Beslut gällande antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

Huvudaktieägarna i bolaget har anmält till bolagets styrelse att dessa avser att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter.

Punkt 10: Föreslås att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 11: Föreslås att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2018 uppgår till 62,500 kr. 

Punkt 12: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Pia Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman, och Karsten Inde och nyval av Johanna Rastad. Pia Engholm föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 14: Föreslås omval av valberedning bestående av Truls Sjöstedt, Sten Hemmingsson och Pia Engholm.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD

Telefon: 46 733 93 00 07

E-post:  catharina.borgenstierna@camanio.com

Pia Engholm, Styrelseordförande

Telefon: 46 707 20 15 15

E-post:  pia.engholm@camanio.com

Stockholm, 29 mars 2018

Camanio Care AB (publ)

Styrelsen

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation, exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Dokument & länkar