Cantargia: Första patienten har behandlats med immunonkologiska antikroppen CAN04 och följts upp i tre veckor avseende säkerhet.

Cantargia AB (“Cantargia”) meddelar idag att den första patienten behandlats vid tre tillfällen med antikroppen CAN04. Därmed har den första patienten formellt genomgått säkerhetsutvärderingen i enlighet med det kliniska protokollet. Ytterligare två patienter har påbörjat behandlingen.  Inga allvarliga biverkningar har dokumenterats. Den pågående studien är en kombinerad doseskalering/dosexpansion fas I/IIa studie som utförs i patienter med icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, tarmcancer eller trippelnegativ bröstcancer. CAN04-antikroppen är riktad mot IL1RAP som finns i ett stort antal cancerformer.

De första sjukhusen i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR initierades nyligen och rekrytering av patienter pågår. I enlighet med protokollet behandlas patienterna i grupper om tre. Efter start av patientrekryteringen har nu alla tre patienterna i den första gruppen erhållit vardera minst två infusioner av CAN04. Den första patienten har erhållit tre infusioner och genomgått en 21-dagars säkerhetsutvärdering. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats och när samtliga tre patienter fått tre infusioner och avslutat 21-dagars uppföljning av säkerhet, kan nästa dosgrupp rekryteras.

I CANFOUR prövningen kommer behandling med Cantargias patenterade antikropp CAN04, som är riktad mot målmolekylen IL1RAP, att undersökas i patienter med cancer. CAN04 fungerar genom en dubbelverkande immunonkologisk mekanism. Dels stimuleras immunceller att avdöda tumörceller, dels motverkas tumörinflammationen genom att IL-1 signalering blockeras. De sjukdomar som kommer studeras är icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, tarmcancer samt trippelnegativ bröstcancer. Relevansen av att rikta behandling mot IL1RAP har dokumenterats i samtliga dessa sjukdomar. Det primära målet för studien är att undersöka säkerhet. Andra mål inkluderar farmakokinetik, effekt och biomarkörer.

Den första delen av studien är en doseskaleringsfas som undersöker upprepad behandling med CAN04 vid olika dosnivåer. Målet är att bestämma vilken dos som ska användas i fas II. Resultaten från den här delen förväntas under sommaren 2018. Efter en analys av erhållna data, startar en andra del som planeras undersöka CAN04 som monoterapi i cirka 20 patienter med icke-småcellig lungcancer samt bukspottkörtelcancer och kombinationsterapi där CAN04 undersöks ihop med standardbehandling i en av dessa sjukdomar. Det exakta valet av sjukdom och kombinationsterapi bestäms efter avslutandet av fas I delen. Studien genomförs på erkända och erfarna sjukhus i Danmark, Norge, Belgien och Holland. Studieinformation finns tillgänglig på www.clinicaltrials.gov 

  “Vi är väldigt glada över att ha startat behandlingen av patienter i denna viktiga prövning” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. ”Initieringen av sjukhus samt rekryteringen av patienter följer vår plan”.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar